Nghiệm thu đề tài "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 09/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội", Mã số: V2014-18, do ThS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm

     Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn của đề tài qua khảo sát thực trạng, nhu cầu về kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội, đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập. 
     Tính mới và tính sáng tạo:
     -
Đề tài sử dụng những khái niệm và lí thuyết được cập nhật: khái niệm, tiêu chí để xác định học sinh khuyết tật trí tuệ; kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội;
     - Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại một số trường tiểu học ở Hà Nội.
     Kết quả nghiên cứu:
     - Nghiên cứu lí luận của đề tài làm rõ các khái niệm công cụ gồm: học sinh khuyết tật trí tuệ; tiêu chí chẩn đóan học sinh khuyết tật trí tuệ; kĩ năng xã hội; giáo dục kĩ năng xã hội;

     - Nghiên cứu thực trạng về kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập; mức độ giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ; nội dung và hình thức giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội;

    - Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội.