Kỷ yếu Hội thảo KH

Thông báo về Hội thảo khoa học:  "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo về Hội thảo khoa học: "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo về Hội thảo khoa học: "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Danh mục các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước