Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước

STT

Tên bài viết

Chi tiết

1

Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh mới
GS.TSKH Nguyễn Minh Đường

Tải về

2

Nhu cầu nhân lực có trình độ đáp ứng quá trình hội nhập và phát triển kinh tế tại thành phố HCMinh
Trần Anh Tuấn

Tải về

3

Nhu cầu lao động trình độ cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc

Tải về

4

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập
PGS. TS Phạm Văn Sơn

Tải về

5

Trường cao đẳng cộng đồng, đại học thuộc tỉnh và việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nước ta
PGS.TS Đặng Bá Lãm, Ths. Ngô Thị Minh

Tải về

6

Thành phố Hồ Chí Minh với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay
PGS.TS Lý Hoàng Ánh, TS. Trần Mai Ước

Tải về

7

Phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục mầm non dựa trên nhu cầu xã hội
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Tải về

8

Phân tích nhu cầu giáo dục mầm non tại tp. hồ chí minh làm cơ sở phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
Th.s Nguyễn Vinh Khương

Tải về

9

Một số quan điểm xoay quanh phạm trù đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
ThS. Nguyễn Văn Giang

Tải về

10

Định hướng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong xã hội hiện đại
TS. Nguyễn Thị Hà Lan

Tải về

11

Student - centered career guidance, preparing adolescents to make good study and career choices
Nguyen Thi Chau, Filip Lenaerts

Tải về

12

Đào tạo và phát triển  nguồn nhân lực chất lượng cao tại việt nam trong thời kỳ hội nhập
Ths. Trương Minh Trí

Tải về

13

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam theo lộ trình AEC 2015
ThS. Võ Minh Tập

Tải về

14

Mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến của người sử dụng lao động
ThS. Ngô Thị Thanh Tùng

Tải về

15

Giáo dục phổ thông với việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phạm Phạm Xuân Vũ

Tải về

16

Mô hình đào tạo nghề dựa trên ý tưởng sản xuất, kinh doanh của cộng đồng và hộ gia đình
PGS.TS. Phan Văn Nhân

Tải về

17

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giáo dục và đào tạo
TS. Vũ Lan Hương

Tải về

18

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển đất nước của giáo dục đại học – Kinh nghiệm của Singapore
Ths.Đinh Thị Bích Loan, TS. Trần Thị Thái Hà

Tải về

19

Doanh nghiệp với việc đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo
Ths. Nguyễn Ngọc Phương

Tải về

20

Hiệu quả kinh tế theo quy mô và phạm vi của các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam
TS. Phan Thế Công

Tải về

21

Quan điểm và giải pháp về đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam                                          Nguyễn Đức Trí

Tải về

22

Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
Ths. Lê Văn Hùng

Tải về

23

Giải  pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Nguyễn Thị Dung, Hồ Công Hưng, Trần Thị Ánh Tuyết

Tải về

24

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học thông qua hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp
Ths. Phạm Văn Nam

Tải về

25

Thực trạng và giải pháp trong  đào tạo, sử dụng lao động  du lịch tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu xã hội
Ths.Đỗ Xuân Đức, CN. Nguyễn Thị Hoài

Tải về

26

Media enterprise’ approach of outside human resources – current situation and solution
ThS. Phạm Thị Phương Liên,  CN. Trần Văn Tuệ

Tải về

27

Vai trò của quản lý nhà nước về giáo dục đối với nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập
Ths.Nguyễn Thế Thắng

Tải về

28

Bàn về đào tạo nhân lực nhìn từ góc độ phát triển bền vững
TS. Nguyễn Công Mỹ, CN. Bùi Thị Thường

Tải về

29

Chính sách và thực tiễn đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nước ta hiện nay
Ths.Nguyễn Văn Chiến

Tải về

30

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam
Hoàng Anh Tuấn

Tải về

31

Chính sách xã hội với việc phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay
Đào Thị Trà My

Tải về

32

Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: mấy vấn đề lý luận và thực tiễn
Nguyễn NBình

Tải về

33

Một số vấn đề về hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam
Ths. Nguyễn Ngọc Chung

Tải về

34

Phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia ở Việt nam: thuận lợi, khó khăn và thách thức
PGS.TS Đỗ Văn Thành

Tải về

35

Mô hình dự báo nhu cầu thay thế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
TS. Trần Văn Hùng

Tải về

36

Applying grey model to predict the numbers of manpower in vietnamese higher educational system.
Wang Chia-nan, Nguyen Nhu Ty

Tải về

37

Thực trạng công tác dự báo phục vụ quy hoạch phát triển nhân lực ở Việt Nam
ThS. Mai Thị Thu

Tải về

38

Bài học kinh nghiệm cho việt nam từ quá trình  xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực quốc gia của Hàn Quốc
TS. Nguyễn Thị Thu Mai

Tải về

39

Cân đối giữa đào tạo và sử dụng người lao động có trình độ đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế
Ths.Nguyễn Thị Hảo

Tải về

40

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở vùng Đông Nam bộ
Ths.Hồ Cảnh Hạnh

Tải về

41

Nguồn nhân lực công nghệ thông tinphục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
Ths. Nguyễn Lê Hà

Tải về