Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện KHGD Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học (bao gồm cả các cán bộ đang công tác ngoài Viện) đã và đang tham gia giảng dạy SĐH, hướng dẫn học viên cao học và NCS cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      ------------------------                                         ------------------------
              Số:          /VKHGDVN-ĐT&BD                              Hà Nội, ngày...... tháng .... năm 2016
 V/v: Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

 
                                         Kính gửi:…………………………………………………….
 
     Căn cứ Công văn số 2299/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Rà soát điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ và thực hiện theo chủ trương hàng năm của Viện V/v cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH. Viện KHGD Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học (bao gồm cả các cán bộ đang công tác ngoài Viện) đã và đang tham gia giảng dạy SĐH, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu (gửi kèm theo) hoặc tải file trên website của Viện (http://vnies.edu.vn)
 
     Lý lịch khoa học giảng viên là một minh chứng quan trọng phục vụ công tác rà soát những điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện, đề nghị các cán bộ khoa học sớm hoàn thiện bản lý lịch và gửi bản in kèm theo file điện tử về Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam trước ngày 30/6/2016. Địa chỉ email: ttdtbd.vnies@gmail.com.
 
                                                                                                                         VIỆN TRƯỞNG 
                                Nơi nhận:
                                     - Như kính gửi;
                                     - Lưu VT,TT ĐT&BD.                                                      (Đã kí)
 
      
                                                                                                               GS.TS. Trần Công Phong