Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tên đề tài: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Mã số: 62.14.10.03 Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ

Tên đề tài: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.    

         

SHORT INFORMATION ON NEW COMMENTS ON THE DOCTORATE THESIS
 
Title: THE INNOVATION OF CHEMISTRY TEACHING METHOD IN HIGH SCHOOLS LOCATED IN MEKONG DELTA

Mã số: 62.14.10.03     
Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC     

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
            Các kết quả nghiên cứu đã khẳng định:
 
Đề tài đầu tiên nghiên cứu các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hóa học trước thực trạng  đồng bằng sông Cửu Long vẫn nằm ở vị trí thấp nhất trong bản đồ giáo dục - đào tạo của cả nước.
Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học bằng phần mềm Mindjet MindManager Pro 7, đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết của giáo viên và học sinh, cũng như chủ trương mới hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước tin học hóa nhà trường phổ thông :
     - Vận dụng sơ đồ tư duy của Tony Buzan để thiết kế bài dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông theo hướng tích cực, bao gồm hai phần chính: mô hình dạy học kết hợp grap – Bloom và thiết kế hoạt động dạy học hóa học theo sơ đồ tư duy.
     - Vận dụng sơ đồ tư duy của Tony Buzan để lập kế hoạch tự học có hướng dẫn môn hóa học của học sinh ở trường trung học phổ thông theo ba mức độ từ thấp đến cao.
Thành công của đề tài sẽ góp phần xây dựng thêm cơ sở lý luận dạy học hóa học theo hướng tích cực đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông.
Kết quả nghiên cứu của đề tàigiúp cho giáo viên hóa học và học sinh tiết kiệm được thời gian, phát huy được tính tích cực, chủ động và năng lực sáng tạo trong dạy học hóa học.
Kết quả thực nghiệm sư phạm và ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học giáo dục đã khẳng định tính khả thi của nội dung nghiên cứu và ba biện pháp đề xuất đổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 
 
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG                 
Nghiên cứu sinh: BÙI PHƯƠNG THANH HUẤN
  Code: 62.14.10.03       
Major: METHODOLOGY OF  CHEMISTRY TEACHING
 Training Organization: Educational Science Institute of Vietnam 
NEW COMMENTS ON THE DOCTORATE THESIS 
      The results of the research assert that
● The research firstly studies on means to innovate the teaching method for improving the quality of chemistry teaching and learning in Mekong Delta where the quality of the education attains the lowest rank in the national ranking on education and training.
● Strengthening the information technology application in chemistry teaching by using the software Mindjet MindManager Pro7 not only meets the urgent demands and requirements of teachers and students but also the policy of the Ministry of Education and training in improving the information technology application in teaching and learning in high schools step by step.
        - The application of the mind map of Tony Buzan to design actively oriented teaching plans includes two main parts that are the graph-Bloom teaching model and the use of mind map to design activities of chemistry teaching.
      - The use of the mind map of Tony Buzan designs the self-learning plans together with guidance for students from low to high in three levels.
● The success of the research contributes to develop the theory of the active method in chemistry teaching and learning for teachers and students in high schools.
● The results of the research help teachers and students in high schools saving time, improving the activity, autonomy, and creativeness.
● The experimental results in high school teaching and the comments of experts in the educational science assert the practical capability of the research content together with three suggestions to innovate the chemistry teaching method used in high school located in Mekong Delta.
  
Supervisor: NGUYEN XUAN TRUONG - Associate Professor, Doctor of Philosophy
Post-graduate: BUI PHUONG THANH HUAN