Thông tin luận án “Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin luận án “Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” của NCS Cao Thị Cúc

 TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 Tên đề tài: “Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”

Chuyên ngành:       Lý luận và lịch sử giáo dục;       Mã số: 62.14.01.02

Nghiên cứu sinh:   Cao Thị Cúc

Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm; TS. Trần Thị Tố Oanh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          - Làm sáng tỏ các khái niệm công cụ, những vấn đề lý luận và thực trạng liên quan đến việc đề xuất biện pháp tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, như:  khái niệm kĩ năng hoạt động nhóm,  tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm;  cấu trúc kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ 5-6 tuổi; nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi. Phát hiện được một số vấn đề trong thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN và nguyên nhân của thực trạng đó.

          - Đề xuất được 4 biện pháp tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non khả thi và có hiệu quả, gồm: (1) Thiết kế hoạt động tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm; (2) xây dựng môi trường tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm; (3) hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt động nhóm theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ; (4) khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành kĩ năng hoạt động nhóm trong các hoạt động hằng ngày.

                                                   

                 Cán bộ hướng dẫn                                              Nghiên cứu sinh

          TS. Trần Thị Ngọc Trâm                                         Cao Thị Cúc

          TS. Trần Thị Tố Oanh

                                     


INFORMATION ABOUT THE DISSERTATION

 

Name of the Dissertation: “Training teamwork skills for preschool children of age 5-6”

Area of specialization: Theory and History of Education; Code number: 62.14.01.02

Research student:     Cao Thị Cúc

Research advisors:   Dr. Trần Thị Ngọc Trâm; Dr. Trần Thị Tố Oanh

Institute:        Vietnam Institute of Educational Sciences

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

            - To clarify the concepts of tools, the theoretical and practical problems related to training teamwork skill for preschool children of age 5-6, such as: indentifying and training teamwork skill; structure of teamwork skill for children of age 5-6; principles, methods and forms of training teamwork skill for children of age 5-6. To discover a number of issues in the practice of training teamwork skill for preschool children of age 5-6.

            - To recommend 4 feasible and effective solutions of training teamwork skill for preschool children of age 5-6 as follows: (1) Design activities for training teamwork skill; (2) Create the environment that facilitate training teamwork skill; (3) Guide children to participate teamwork activities in the principles of interaction, collaboration, active participation, sharing; (4) Encourage and create opportunities for children to practice teamwork skill in everyday activities.

                                                                               

            Research Advisor                                                  Research Student

          Dr. Trần Thị Ngọc Trâm                                         Cao Thị Cúc

         Dr. Trần Thị Tố Oanh   

 1. LUAN AN.CUC.pdf 
 2. TOM TAT_TIENG ANH.CUC.pdf 
 3. TOM TAT_TIENG VIET.CUC.pdf