Thông tin luận án “Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông” của NCS Nguyễn Thế Sơn

31/08/2017 16:01 GMT+7
Thông tin luận án “Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông” của NCS Nguyễn Thế Sơn, c/n: Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán, K2012

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

 CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán;

Mã số: 62.14.01.11;

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Sơn;

Người hướng dẫn khoa học:   1. PGS. TS Phạm Đức Quang;

                                                2. TS Phạm Thanh Tâm;

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm quan niệm về: Tích hợp, Chủ đề tích hợp, dạy học tích hợp…; Tổng hợp các mô hình xây dựng một chủ đề tích hợp.

2. Đề xuất được một số hình thức tích hợp trong dạy học môn Toán, như: tích hợp nội môn, tích hợp liên môn, tích hợp bằng và thông qua việc học.

3. Đề xuất quy trình tổ chức dạy học một chủ đề tích hợp môn toán ở trường Trung học phổ thông, gồm các bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu học tập/ Bước 2: Đề xuất CĐTH chung cho các môn học/ Bước 3: Dự kiến các hoạt động - Lập sơ đồ, lên kế hoạch thực hiện/ Bước 4: Đánh giá các đơn vị tích hợp.

4. Đề xuất 04 định hướng và 03 biện pháp gồm: (a) Chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng giáo viên về Tích hợp và dạy học tích hợp; (b) Tổ chức cho giáo viên trải nghiệm về thiết kế và dạy học chủ đề tích hợp; (c) Tổ chức cho giáo viên đánh giá và tự đánh giá về kết quả thiết kế và dạy học các chủ đề tích hợp; Qua đó, giúp GV có thể xây dựng và dạy học Chủ đề tích hợp môn Toán ở trường Trung học phổ thông.

 5. Đề xuất được những yêu cầu sư phạm cần thiết, cụ thể, giúp giáo viên xây dựng và triển khai dạy học chủ đề tích hợp môn toán ở trường Trung học phổ thông./.

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF PhD. THESIS

Thesis title: “Building integrated themes in teaching Mathematics in high school”

Major: Theory and Methodology in Teaching Mathematics; Code: 62.14.01.11

Name of post-graduate student: Nguyen The Son;

Scientific Supervisors:

1. Assoc. Prof. PhD. Pham Duc Quang;         2. PhD. Pham Thanh Tam;

Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences.

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

1. The thesis contributes to clarifying the concept of Integration, Integrated Themes, Integrated teaching, etc.; generalizing models of building an integrated theme.

2. Propose some forms of integration in teaching Mathematics such as internal topic integration, interdisciplinary integration, and integration by or through learning.

3. Recommend the process of teaching an integrated theme in Mathematics in high school including the following steps: Step 1: Identify learning objectives/ Step 2: Propose mutual integrated themes for some subjects/ Step 3: Prepare activities - map, plan the implementation /Step 4: Assess integrated units.

4. Recommend 04 orientations and 03 measures including: (a) Prepare documents for teacher training on integration and integrated teaching, (b) Organize teachers to experience on designing and teaching integrated topics, (c) Organize teachers to review and assess themselves about the results of designing and teaching integrated topics; Thereby, helping teachers build and teach integrated themes in Mathematics in high school.

5. Propose necessary and specific pedagogical requirements to help teachers build and implement teaching integrated themes in Mathematics in high school/.

1. Luan an 

2. Tom tat luan an_Tieng Viet 

3. Tom tat luan an_Tieng Anh