Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016 được lưu tại thư viện

1. Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam/ Phạm Văn Linh (chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 372 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong thực hiện cải cách giáo dục; nội dung, một số quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; làm rõ định hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế"; thực trạng và những vấn đề đặt ra của giáo dục Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI, tiếp cận đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế; đề xuất các khâu đột phá để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.

Từ khóa: Đổi mới giáo dục; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4711-12

2. Hành trang du học: Mọi điều bạn cần biết về du học/ Chu Đình Tới . - H.: Lao động: Alpha Books, 2015 . - 155 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến mục đích, thời điểm, các hình thức và địa điểm du học; những việc cần chuẩn bị trước và khi đi du học; học bổng và câu chuyện của một số du học sinh.

Từ khóa: Du học; Học bổng

Kí hiệu kho : Vv..Vv4713-14

3. Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học/ Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm . - H.: Khoa học xã hội, 2016 . - 334 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cơ sở lí luận và phương pháp luận nghiên cứu hệ giá trị gia đình; hệ giá trị gia đình Việt Nam trong lịch sử cho đến trước đổi mới; mô tả, phân tích và đánh giá chung về thực trạng, xu hướng biến đổi của hệ giá trị gia đình trong thời kỳ đổi mới; phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa các nhóm xã hội khác nhau trong việc lựa chọn giá trị gia đình; biến đổi giá trị gia đình giữa ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu.

Từ khóa: Hệ giá trị gia đình; Giá trị gia đình; Xã hội học; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4688-89

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn