Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016 lưu tại thư viện

1. Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới: Luận cứ và giải pháp/ Phạm Xuân Nam . - H.: Khoa học xã hội, 2015 . - 255 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày khái niệm phát triển xã hội và một số khái niệm có liên quan; cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu về cơ cấu xã hội - giai tầng trên thế giới; cơ cấu xã hội - giai tầng ở nước ta qua gần 30 năm đổi mới; nhận thức về tiến bộ xã hội và công bằng xã hội; kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình phát triển của Việt Nam ở thời kỳ đổi mới; thực hiện an sinh xã hội ở nước ta.

Từ khóa: Phát triển xã hội; An sinh xã hội; Cơ cấu xã hội; Thời kỳ đổi mới; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4684-85

2. Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Văn Đức . - H.: Khoa học xã hội, 2016 . - 427 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào việc luận giải một số vấn đề lí luận và thực tiễn cơ bản về sự phát triển xã hội ở nước ta hiện nay từ góc độ triết học, như lí luận chung về sự phát triển xã hội, vấn đề phát triển xã hội bền vững, các động lực phát triển xã hội, con người và nguồn nhân lực trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay, vấn đề định hướng chính trị vì mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước.

Từ khóa: Triết học; Triết học xã hội; Phát triển xã hội; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4960-61

3. Nghệ thuật lãnh đạo: Sách tham khảo/ Trần Long Văn . - H.: Chính trị quốc gia, 2015 . - 503 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày phương pháp và nghệ thuật nắm bắt tình hình của người lãnh đạo từ khi mới nhậm chức, quá trình xây dựng và sử dụng quyền lãnh đạo; ơh]ơng pháp và trình tự quyết sách của người lãnh đạo; cách thức xây dựng được tinh thần đồng đội trong các đơn vị dưới quyền, những tố chất mà người đứng đầu cần có để vạch ra đường lói tư duy, làm tốt vai trò lãnh đạo; vai trò và vị trí của lãnh đạo cấp phó; quy luật lãnh đạo, mối quan hệ giữa quy luật lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo.

Từ khóa: Lãnh đạo; Phương pháp lãnh đạo; Nghệ thuật lãnh đạo

Kí hiệu kho : Vv..Vv4686-87

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn