Ban nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

15/02/2019 15:39 GMT+7

Ban nghiên cứu Giáo dục Dân tộc
 
Trưởng ban:        TS. Trần Thị Yên
 
Phó Trưởng ban: TS. Vương Thị Phương Hạnh
 
Điện thoại:             (024) 38684682
 
I. Vị trí, chức năng
 

Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học về giáo dục và đào tạo đối với các vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thông tin khoa học về giáo dục dân tộc đối với các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu tâm lý, sinh lý học sinh người dân tộc thiểu số.
 
2. Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, qui hoạch và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
3. Nghiên cứu chiến lược, qui hoạch và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
4. Nghiên cứu triển khai thực hiện chương trình giáo dục quốc gia ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
5. Nghiên cứu nội dung và phương pháp giáo dục đặc thù ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nghiên cứu biên soạn tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với học sinh người dân tộc thiểu số.
 
6. Nghiên cứu mô hình các loại hình trường, lớp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
7. Nghiên cứu phát triển giáo dục ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số.
 
8. Nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia về giáo dục dân tộc; tổng kết kinh nghiệm các điển hình giáo dục tiên tiến ở vùng dân tộc thiểu sốvà miền núi của Việt Nam và trên thế giới.
 
9. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và xuất bản các kết quả nghiên cứu về giáo dục dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam và trên thế giới.
 
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các đối tượng khác về giáo dục dân tộc.
 
11. Thực hiện hợp tác, tư vấn, truyền thông, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về giáo dục dân tộc.
 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.