Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

28/07/2023 17:07 GMT+7
Quyết định số 239/QĐ-VKHGDVN về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, do Viện trưởng ký ngày 26 tháng 07 năm 2023


 
Tệp đính kèm: Quyết định số 239/QĐ-VKHGDVN về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam