Đấu thầu đề tài KH&CN từ năm 2018

26/09/2017 16:44 GMT+7
Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị

Triển khai công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/9/2017 về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Viện thông báo tới các đơn vị danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (danh mục kèm theo). Danh mục đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (theo QĐ 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017) được đưa lên trang Web của Viện theo địa chỉ  www.vnies.edu.vn.

Đề nghị các đơn vị lựa chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đơn vị mình, tổ chức xây dựng thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực. Đề nghị các đơn vị gửi Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực (01 bản gốc và 07 bản photo) về Phòng QLKH trong ngày thứ ba (10/10/2017) để tổng hợp danh mục các đề tài của Viện tham gia tuyển chọn gửi Bộ GD&ĐT.

Nội dung tham khảo file đính kèm

Trân trọng cảm ơn!.