Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015”

11/11/2018 08:36 GMT+7
Ngày 07/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015”, Mã số: B2015-37-35, do TS. Lương Việt Thái làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài

Đề xuất quy trình và biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tinh thần phân cấp quản lý chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Tính mới và sáng tạo

Lần đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015.

Kết quả nghiên cứu

Về lý luận

Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015 ở Việt Nam, trong đó làm rõ các khái niệm, các thuật ngữ: chương trình giáo dục, hệ thống chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, … vai trò của chương trình giáo dục, các cấp độ và vấn đề phân cấp trong chương trình giáo dục, các yếu tố chủ chốt tác động tới phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, các nội dung và quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Về thực tiễn

Đề tài đã phân tích thực trạng và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, phân tích kinh nghiệm về phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông ở một số nước có nền giáo dục tiên tiến tỏng khu vực và trên thế giới.

Đề tài đưa ra một số đề xuất về quy trình và biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.