Giới thiệu sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Cuốn sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay" là tập hợp các kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết của nhiều chuyên gia về lĩnh vực khoa học giáo dục trong và ngoài Viện, nhằm mục đích tổng kết những nội dung nổi bật của khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay và xác định những nét cơ bản về định hướng phát triển khoa học giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới.

khgdvn.jpg

     Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở thu thập thông tin phong phú từ nhiều nguồn tư liệu, đó là những đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp, các bài báo khoa học, các chuyên khảo,..thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học giáo dục được triển khai chủ yếu từ năm 1986 đến nay.

      Nội dung cuốn sách gồm 19 chương: Chương 1 xác định các khái niệm cơ bản của khoa học giáo dục và các giai đoạn phát triển khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay, đồng thời khái quát một số vấn đề chung nhất về các cấu phần của khoa học giáo dục, phác thảo những kết quả nghiên cứu gắn với các bước phát triển khoa học giáo dục trong 25 năm đổi mới. Từ chương 2 đến chương 18 là những nội dung nổi bật của khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đổi mới đến nay, được phân tích theo từng lĩnh vực của khoa học giáo dục. Cụ thể, những thành tựu của khoa học giáo dục được trình bày theo các cấu phần của khoa học giáo dục truyền thống như: triết học giáo dục, xã hội học giáo dục, tâm lý học giáo dục, lịch sử giáo dục, kinh tế học giáo dục, quản lý giáo dục, phát triển chương trình, phương pháp giáo dục, giáo dục đạo đức, đánh giá giáo dục. Một số nội dung nổi bật như tài chính giáo dục và phát triển nguồn nhân lực được trình bày riêng biệt trong cuốn sách. Đồng thời các thành tựu khoa học giáo dục cũng được phản ánh theo các ngành học mang tính đặc thù như giáo dục thường xuyên, giáo dục đặc biệt, giáo dục dân tộc, công nghệ giáo dục và phương tiện dạy học,..Các đặc điểm nhìn từ góc độ cấp học như mầm non, phổ thông, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề,..được phân tích lồng ghép trong các cấu phần và chuyên nghành của khoa học giáo dục. Chương 19 xác định bối cảnh kinh tế - xã hội và các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới, xu thế phát triển của khoa học giáo dục trên thế giới và định hướng phát triển khoa học giáo dục Việt Nam.