Thông báo (lần 3) về việc xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chi tiết xem tệp đính kèm

Tệp đính kèm
I. Thong bao tuyen sinh 2017 
II. Phụ lục
    1. phu luc 1_don dang ky du tuyen
    2. phu luc 2_mau so yeu ly lich 
    3. phu luc 3_mau thu gioi thieu 
    4. phu luc 4_mau de cuong 
    5. phu luc 5_danh muc bang thac si
    6. phu luc 6_chung chi ngoai ngu 
    7. phu luc 7_danh muc ca linh vuc nghien cuu cua vien 
    8. phu luc 8_doi ngu can bo khoa hoc