Thông báo triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017

18/12/2017 15:58 GMT+7
Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triệu tập NCS khóa 2016, khóa 2017 về cơ sở đào tạo để học 05 học phần ở trình độ tiến sĩ.