Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá quá trình dạy học kết hợp

05/07/2021 16:30 GMT+7
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp người học có thể học tập mọi lúc mọi nơi thông qua internet cũng như các ứng dụng trên nền tảng internet. Việc kết hợp hình thức học tập trực tuyến và hình thức học tập truyền thống đã tạo ra hình thức học tập mới, học tập kết hợp. Theo kết quả nghiên cứu của Lê Thái Hưng và Nguyễn Thái Hà [1], các tác giả đề cập đến một số nội dung liên quan đến dạy học kết hợp, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá quá trình dạy học kết hợp.

Học tập kết hợp (blended learning) là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục nhằm mô tả sự kết hợp giữa các học truyền thống trên lớp và cách học hiện đại e-learning theo các khía cạnh: i) kết hợp các phương thức giảng dạy (hoặc cung cấp các phương tiện truyền thông), ii) kết hợp các pháp giảng dạy, và iii) kết hợp hướng dẫn trực tuyến và sự hướng dẫn trực tiếp.
 
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã tạo thêm môi trường giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Ở Việt Nam, việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện thực hoá các văn bản về kiểm tra đánh giá, giảm bớt áp lực cho đội ngũ giáo viên và nhà quản lí. Một số ứng dụng chính của công nghệ trong triển khai hoạt động đánh giá năng lực người học có thể kể đến như các ứng dụng riêng lẻ giúp giáo viên thực hiện các hoạt động đánh giá, nền tảng dạy học và kiểm tra đánh giá, hay là các công nghệ sử dụng hình ảnh, âm thanh và trí tuệ nhân tạo trong đánh giá.
 
Theo nhóm tác giả, các hệ thống quản lý học tập cùng các ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến đều có thể ứng dụng vào tất cả các hoạt động học tập và hoạt động đánh giá. Cụ thể là Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle… hỗ trợ xây dựng kế hoạch và thiết kế hóa học trên hệ thống học tập. Các hoạt động triển khai kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học được hỗ trợ bởi các hệ thống quản lý học tập (Learning Management Systems) như plickers. Đối với hoạt động đánh giá tổng kết sau mỗi giai đoạn, ACERConquest hay IATA được sử dụng để biên soạn và quản lý ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi, chấm điểm, hoặc phân tích kết quả và chuẩn hóa câu hỏi.
 
Tóm lại, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra, đánh giá là một xu thế tất yếu trong giáo dục. Ứng dụng công nghệ trong đánh giá có thể được áp dụng ở mức độ đơn giản là các hoạt động riêng lẻ của giáo viên. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả các công cụ trong học tập và đánh giá, cần có những nghiên cứu đánh giá về chính sách, nền tảng cơ sở hạ tầng và đặc biệt là năng lực công nghệ thông tin của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
 
Tài liệu tham khảo:
[1] Lê Thái Hưng, Nguyễn Thái Hà (2021). Xu thế kiểm tra, đánh giá năng lực người học trên nền tảng công nghệ. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 42, 1-6.

Tham khảo toàn văn: Xu thế kiểm tra, đánh giá năng lực người học trên nền tảng công nghệ