Thông tin luận án sau bảo vệ: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của NCS Nguyễn Tiến Đà

26/03/2024 15:14 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)"; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

- Tên luận án: Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn       

- Mã số: 9140111

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Đà - Khóa 2019

- Tập thể hướng dẫn:      Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Chu Cẩm Thơ

                                        Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tin khác