Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Giải pháp khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bản.

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài: Giải pháp khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp
Mã số: 62 14 10 04. Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Bản
Cán bộ hướng dẫn:
               1. PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh
               2. TS Trần Thị Kim Thuận
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Những kết luận mới của luận án:
- Luận án khẳng định mối quan hệ giữa ngữ âm – chữ viết và các nguyên tắc chính tả chi phối việc dạy học chính tả ở tiểu học; mối quan hệ giữa ngôn ngữ toàn dân với tiếng địa phương chi phối vấn đề chính tả phương ngữ của tỉnh Đồng Tháp dẫn đến việc học sinh mắc nhiều lỗi chính tả phương ngữ khi viết; khẳng định cần xác định rõ mục tiêu, nội dung và phương pháp chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh.
-Luận án khẳng định: chỉ có 34% số học sinh lớp 4 và 41% học sinh lớp 5 tỉnh Đồng Tháp được khảo sát đạt yêu cầu không mắc quá 5 lỗi chính tả/bài viết, còn tới 66% học sinh lớp 4 và 59% học sinh lớp 5 chưa đạt yêu cầu này. Số học sinh mắc nhiều lỗi chính tả trong một bài viết (từ 10 đến 22 lỗi) lớp 4 chiếm 29%, lớp 5 chiếm 12%. Các loại lỗi chính tả phương ngữ học sinh lớp 4 và 5 tỉnh Đồng Tháp thường mắc bao gồm các lỗi viết lầm lẫn phụ âm đầu r/g, d/gi/v, r/d/gi, qu/h, qu/v; lỗi viết lầm lẫn dấu hỏi và dấu ngã; lỗi viết vần ong/ông, ăm/âm, uôi/ui, ơm/ôm, ai/ay, oi/ôi, ăp/âp…
- Luận án phân tích nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh là do học sinh thiếu ý thức, thiếu cẩn thận khi viết, do không hiểu nghĩa từ, ảnh hưởng của phát âm địa phương hoặc trình độ năng lực của giáo viên còn hạn chế…
- Luận án đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm khắc phục lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh gồm: giải pháp về nội dung (bao gồm xác định nội dung dạy học chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và 5 tỉnh Đồng Tháp và hệ thống bài tập để chữa lỗi chính tả cho học sinh), giải pháp về kế hoạch dạy học, giải pháp về phương pháp dạy học và giải pháp về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học chính tả phương ngữ.
- Luận án cũng khẳng định tính khả thi của các giải pháp đề xuất đã được kiểm chứng bước đầu bằng kết quả thực nghiệm.
- Ngoài ứng dụng để chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp, luận án còn có thể ứng dụng vào dạy chữa lỗi chính tả phương ngữ ở các các địa phương khác.
 
Cán bộ hướng dẫn                                                        Nghiên cứu sinh
 
1. PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh:                                                 
 
2. TS Trần Thị Kim Thuận:                                                          Nguyễn Văn Bản
 
 
 
 
 
 
SUMMARY INFORMATION ON THE CONCLUSION OF DOCTORAL THESIS
 
PH.D thesis topic: Solutions to correcting dialectal spelling mistakes for students of grade 4 and 5 in Dongthap
Code: 62 14 10 04.
 
Major: Theory and teaching method of Vietnamese - literature
Researcher: Nguyen Van Ban
Supervisors:
1.Associate Professor PhD. Nguyen Thi Hanh
2. PhD. Tran Thi Kim Thuan
Training institu: Vietnamese Institute of Science and Education
The new conclusion of the thesis:
-The thesis confirms the relationship between phonetics - handwriting and spelling rules govern the teaching spelling in primary school; relationship between the people with English language local issues dominated the spelling Dong Thap province's language led to study with many spelling errors when writing dialect; said to define the objectives, content and methods of treating dialect spelling for students.
-A survey in the research released that 34% of grade 4 students and 41% of grades 5 students met the requirement of making less than five spelling mistakes per required paper. Up to 66% grade 4 students and 59% of grade 5 students failed to meet the requirement. Number of students with many spelling errors in a message (from 10 to 22 errors) account for 29% grade 4, grade 5 for 12%. The common dialectal spelling mistakes consonants at the beginning of a word like r/g, d/gi/v, r/d/gi, qu/v; intonation marks (’) and (˜) and syllables ong/ông, ăm/âm, uôi/ui, ai/ay, oi/ôi, ăp/âp.
-The thesis analyzes the causes of spelling mistakes is students lack of awareness by students, lack of careful writing, by not understanding the meaning, pronunciation influence of local or qualifications of teachers limited ...
-The thesis proposed a comprehensive solution to overcome the dialect spelling for students include: solutions for content (including content determined dialect spelling instruction for students in grades 4 and 5 Dong Tower and exercise system for spelling correction for students), measures of teaching plans and measures about teaching methods and solutions evaluated the results of teaching spelling dialect.
-The thesis also confirmed the feasibility of the proposed solution was initially verified by experimental results.
-In addition to medical applications dialect spelling for grade 4 and grade 5 Dong Thap province, the thesis may also apply to teach dialect spelling correction in the other provinces.
 
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng