Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mỹ Loan

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài: “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.01.14
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN MỸ LOAN
Người hướng dẫn: TS. PHAN CHÍNH THỨC và TS. TRẦN VĂN HÙNG
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1
. Về lí luận:
      - Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực.
     - Luận án góp phần làm phong phú thêm hướng lý luận tiếp cận chuẩn hóa: căn cứ vào chuẩn giảng viên cao đẳng nghề , cách làm để đạt chuẩn qui định; Tiếp cận cung cầu thị trường lao động: các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên được xem xét, điều chỉnh trên cơ sở tiếp cận nhu cầu của thị trường lao động.
2.Về thực tiễn:
     Luận án đã phân tích và đánh giá khách quan thực trạng đội ngũ giảng viên và thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long, xác định mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế. Đối chiếu với yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo hướng đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, luận án xây dựng và đề xuất 7 giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp được khẳng định thông qua việc lấy ý kiến 50 nhà khoa học, 47 cán bộ quản lý dạy nghề, 338 giảng viên các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và tổ chức thử nghiệm 2 giải pháp tại 3 trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

                  Cán bộ hướng dẫn                                                  Nghiên cứu sinh


TS. Phan Chính Thức; TS. Trần Văn Hùng                            Nguyễn Mỹ Loan


INFORMATION SHEET OF THESIS

Topic name: “Managing the development of lecturer staff of the vocational colleges to meet the demands of training human resources of Mekong Delta”
Major: Education Management. Code No: 62.14.01.14
Research student: NGUYEN  MY  LOAN
Instructor: Dr.  PHAN  CHINH  THUC and  Dr.  TRAN  VAN  HUNG
Training establishment: The Viet Nam Institute of Educational Sciences

NEW CONCLUSIONS OF THESIS
1. Argument:

     - The thesis systematized and built establishments of the theory about managing the development of lecturer staff of the vocational colleges according to standardized ways to meet the demands of training human resources.

     - The thesis contributes to diversify the theory direction of approaching the standardization: based on standards of teacher of vocational colleges, ways to meet the required standards; approaching the supply and demands of labor market: solutions to develop lecturer staff are considered and adjusted based on approaching the demands of labor market.

2. Reality:

     The thesis analyzed and appraised objectively the situation of lecturer staff and the situation of managing the development of lecturer staff of the vocational colleges of Mekong Delta, defined strengths, limits, and causes of limits. Comparing with the demands of development of lecturer staff to 2015, directing to meet standards and the demands of training human resources to 2020, the thesis built and proposed 7 solutions of managing the development of lecturer staff of vocational colleges of Mekong Delta. The necessity and practicability of the solutions were affirmed through collecting suggestions of 50 scientists, 47 vocational training management officers, 338 lecturers of vocational colleges of Mekong Delta, and experimenting 2 solutions at 3 vocational colleges of Mekong Delta.

Ha Noi, date: 18 February  2014

                                 Instructors                                                Researcher student

 

 
Dr. PHAN CHINH THUC;   Dr. TRAN VAN HUNG           NGUYEN MY LOAN

File đính kèm
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3. Tóm tắt luận án Tiếng Anh