Thông tin về luận án “Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án “Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đỗ Ngọc Miên

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài: Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục 
Mã số:  62 14 01 02
Nghiên cứu sinh: Đỗ Ngọc Miên
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Hữu Châu 
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:
     - Xây dựng được khung lí thuyết tương đối hoàn chỉnh về
các vấn đề lý luận có liên quan đến tư duy sáng tạo phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học. Trong đó bao gồm: hệ thống hóa và hoàn thiện các khái niệm cũng như các vấn đề liên quan đến tư duy, tư duy sáng tạo, tư duy sáng tạo của học sinh tiểu học; làm rõ một số yếu tố tác động đến tư duy sáng tạo như trí tưởng tượng, lối mòn tư duy, các phẩm chất của nhân cách sáng tạo. Làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến dạy tư duy và việc tổ chức một “lớp học tư duy” – cơ sở để phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh;
     - Nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh ở tiểu học hiện nay. Trong đó bao gồm: nhận thức của giáo viên về dạy tư duy, tư duy sáng tạo, sự cần thiết của việc phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh; thực trạng vấn đề phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học của giáo viên hiện nay; biểu hiện tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập;
     - Xây dựng hai nhóm biện pháp phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh các lớp cuối cấp tiểu học (lớp 4 & 5) dựa vào đặc trưng của tư duy sáng tạo, đặc điểm tư duy sáng tạo của học sinh tiểu học, đặc điểm nội dung dạy học ở tiểu học và tiếp cận theo hướng tổ chức lớp học tư duy, đồng thời trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh hiện nay ở tiểu học nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiểu học nói chung, phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh nói riêng;
     - Đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết và thực tiễn cao, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đặc biệt, việc nghiên cứu phát triển sáng tạo cho người học ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Các kết quả nghiên cứu, qua quá trình thực nghiệm đã bước đầu khẳng định được tính khả thi và hiệu quả trong dạy học tiểu học, làm đổi mới cách dạy, cách học và làm cho người học biết học sáng tạo.

Hà Nội, ngày 10  tháng 7  năm 2014

                         Cán bộ hướng dẫn                                                         Nghiên cứu sinh

 

                GS.TS. Nguyễn Hữu Châu                                                    Đỗ Ngọc Miên


                          SUMMARY INFORMATION NEW FINDINGS OF THE THESIS
Topic: “Development of some elements of creative thinking for elementary school students
Major: Theory and History of Education
Code: 62 14 01 02
PhD student: Do Ngoc Mien
Supervisor:  Professor, Dr. Nguyen Huu Chau
Training school: The Vietnam Institute of Educational Sciences
New findings of the Thesis:
     - Build a relatively complete theoretical framework of the theoretical issues related to creative thinking and develop creative thinking for students in teaching. Which includes: systematize and complete concepts as well as issues related to thinking, creative thinking, creative thinking of elementary school students; clarify a number of factors affecting creative thinking as the imagination, old things, the qualities of the creative personality. Clarifying issues related to teaching thinking and organizing a "thinking classes" - basis for the development of a number of elements of creative thinking for students.
     - Studying to analyze and evaluate the present situation of teaching developing creative thinking for students in elementary school today. Which includes: awareness of teachers about teaching thinking, creative thinking, the necessity of developing creative thinking for students; reality of development issues creative thinking for students in the teacher's teaching today; expression of creative thinking of students in the learning process;
     - Building two groups of measures to develope some elements of creative thinking for students of senior classes of primary (grades 4 & 5) based on the nature of creative thinking, characteristics of creative thinking of elementary school students, characteristics of the content taught in elementary school, and organized approach towards thinking classroom, and on the basis of analyze and evaluate the present situation of teaching developing creative thinking for students in elementary school today aims to contribute to improving the effectiveness of teaching elementary school general, developing the capacity for creative thinking in students in particular;
     - The study brings urgency and practical, especially in the context we are renewing and comprehensive basic education. In particular, the study of creative development for learners in Vietnam is still relatively new. The research results, through experimental processes initially confirmed the feasibility and effectiveness in teaching elementary school, do innovative teaching, learning and making learning creative people learn.
                          Supervisor                                                                
PhD student
 

        Professor, Dr. Nguyen Huu Chau                                         Do Ngoc Mien

File đính kèm
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3. Tóm tắt luận án Tiếng Anh