Thông tin luận án: "Dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra" của NCS Trần Văn Hoan

25/01/2019 09:42 GMT+7
Thông tin luận án: "Dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra" ; chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: “Dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra”

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:  9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Hoan

Cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS. Phạm Đức Quang

                                 PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã đề xuất được quan niệm về DH Toán theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng CĐR; Đưa ra được quan niệm về KNNN; Đề xuất được hệ thống các KNNN có thể hình thành và phát triển thông qua DH các học phần Toán trong chương trình đào tạo khối ngành KT của các trường đại học nhằm đáp ứng CĐR.

2. Thông qua việc điều tra thực trạng DH các học phần Toán ở trường Đại học Lạc Hồng, cho thấy sự cần thiết của việc hình thành và phát triển KNNN cho SV khối ngành KT trong DH các học phần Toán nhằm đáp ứng CĐR; Làm rõ được các nội dung Toán cần dạy cho SV; Làm rõ được mức độ cần rèn luyện đối với các KNNN.

3. Đề xuất được quy trình thiết kế DH theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng CĐR. Giảng viên ở trường đại học có thể dựa theo quy trình này để thiết kế và tổ chức DH Toán cho SV khối ngành KT ở trường đại học theo hướng hình thành và phát triển KNNN hiệu quả.

4. Đề xuất được 4 biện pháp cùng với các kĩ thuật nhằm DH Toán cho SV khối ngành KT ở trường đại học theo hướng hình thành và phát triển KNNN.

5. Bổ sung vào cơ sở lí luận của phương pháp dạy học ở đại học

 
SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS INCLUDED IN DOCTORIAL THESIS

 Name of thesis: Teaching mathematics for economics students according to the CDIO approach to meet the output standards

Major: Theory and Tactics of teaching Mathematics

Code: 9 14 01 11

Postgraduate: Tran Van Hoan

Scientific supervisors:   Assoc. Prof. Dr. Pham Duc Quang

                                      Assoc. Prof. Dr. Do Tien Dat

Training institute: Vietnam Institute of Educational Sciences

New conclusions of the thesis

1. Having proposed the concept of teaching Math according to the CDIO approach to meet the output standards; Giving the concept of occupation skills; Proposing a system of occupation skills that can be formed and developed through teaching maths modules in the economic sector training program of universities to meet the output standards.

2. Through the investigation of the current status of teaching Maths modules at Lac Hong University, it shows the necessity of forming and developing occupation skills for students in economic sector in teaching Maths modules to meet the output standard; Clarify the Math content to teach students; Clarify the level of training for career skills.

3. Proposing the process of teaching design according to the CDIO approach to meet the output standards. University lecturers can rely on this process to design and organize math teaching for students in the economic sector at the university towards forming and developing effective occupation skills.

4. Proposing four measures together with techniques to teach maths to students in the economic sector at the university towards forming and developing occupation skills.

5. Supplement the theoretical basis of the teaching method in the university

Tin khác