Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Nguyễn Thị Ngọc Anh

22/03/2019 15:09 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Đề tài: Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Mã số: 9.14.01.14

Tên nghiên cứu sinh:          Nguyễn Thị Ngọc Anh

Người hướng dẫn:              1. GS.TS Phan Văn Kha

2. PGS.TS Trần Thị Minh Hằng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản, từ đó xây dựng được khung lí thuyết, các luận cứ khoa học và cách tiếp cận phù hợp cho hoạt động quản lý đào tạo (QLĐT) thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong các trường đại học địa phương (ĐHĐP) ở Việt Nam hiện nay.

Luận án đã khảo sát thực trạng QLĐT của các trường ĐHĐP (tập trung vào các trường: Đại học Tân Trào, Đại học Hùng Vương, Đại học Hồng Đức và Đại học Hải Phòng), tiến hành phân tích và mô tả đầy đủ cơ sở thực tiễn nội dung QLĐT thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất 7 giải pháp, bao gồm: Đẩy mạnh phân cấp quản lý đào tạo trong nội bộ nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các đơn vị trực thuộc; Hoàn thiện Quy chế về “Tổ chức và hoạt động của nhà trường thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong đào tạo”; Quản lý, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của địa phương và khu vực; Đổi mới quản lý công tác tuyển sinh dựa theo nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của các trường đại học địa phương; Tăng cường quản lý nhằm nâng cao năng lực tự chủ của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viênTăng cường quản lý việc huy động các nguồn lực, đảm bảo tài chính và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Quản lý nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác kết nối doanh nghiệp.

Hệ thống giải pháp QLĐT thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội như luận án đề xuất là kết quả của quá trình nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng; vận dụng, cụ thể hóa lý luận của khoa học quản lý giáo dục vào thực trạng hoạt động QLĐT của các trường ĐHĐP cùng với thực tiễn kinh nghiệm quản lý giáo dục của bản thân và xin ý kiến chuyên gia. Luận án đã được khảo nghiệm ở cả 7 giải pháp QLĐT, thử nghiệm và kiểm chứng ở 1 giải pháp. Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm cho thấy tính khả thi và độ tin cậy cao của các giải pháp mà luận án đề xuất.

 Subject: Management of autonomy implementation and social responsibility of local universities in the context of educational innovation.

Major: Educational management

Code: 9.14.01.14

Name of Candidate: Nguyen Thi Ngoc Anh 

Supervisors:

1. Prof. Dr. Phan Van Kha

2. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Minh Hang

Training institution: Vietnam National Institute of Education Sciences

NEW FINDINGS OF THE THESIS

The thesis has systematized the basic theoretical background, thereby built a theoretical framework, scientific arguments and appropriate approaches for training management to implement autonomy and social responsibility of local universities in Vietnam today.

The thesis has surveyed the status of training management of local universities (focusing on: Tan Trao University, Hung Vuong University, Hong Duc University and Hai Phong University), conducted a full analysis and description of practical content of management training on the implementation of autonomy and social responsibility. On that basis, the thesis has proposed 7 solutions, including: Promoting decentralization of training management within the school towards increasing autonomy and social responsibility of affiliated units; Completing the Regulation on "Organization and operation of the school to implement autonomy and social responsibility in training"; Managing and developing training programs to meet local and regional needs; Innovating management of enrollment based on social needs and training capacity of local universities; Strengthening management to improve the autonomy of managers, lecturers and students; Strengthening management of mobilization of resources, financial security and facilities for training; Management to enhance the effectiveness of business connection.

The system of training management solutions to implement autonomy and social responsibility as the thesis proposes is the result of the process of theory and survey research, situation analysis; applying and concretizing the theory of educational management science into the reality of training management activities of local universities together with the practical experience of education management and expert opinions. The thesis has been examined in all 7 solutions, tested and verified in 1 solution. Testing results show the feasibility and high reliability of the solutions proposed by the thesis.

Tin khác