Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

15/02/2019 15:44 GMT+7

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

  

Giám đốc:          TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
 
Phó Giám đốc:   ThS. Phạm Hà Thương
 
Điện thoại:          (024) 39422938
  
I. Vị trí, chức năng
Ban nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đặc biệt; tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành chính sách cho người dạy và người học; phát triển và quản lý ngành học và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao và thông tin khoa học về giáo dục đặc biệt.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đặc biệt ở Việt Nam; nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong xây dựng, ban hành các chính sách cho người dạy và người học thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt.
 
2. Nghiên cứu đặc điểm tâm lí, sinh lí của người có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
 
3. Nghiên cứu đánh giá (trong) giáo dục đặc biệt.
 
4. Nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng về giáo dục đặc biệt: Xây dựng các mô hình giáo dục đặc biệt; phát hiện, can thiệp, giáo dục và hướng nghiệp cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt; phát triển chương trình, biên soạn sách giáo khoa cho đối tượng giáo dục đặc biệt; nghiên cứu sản xuất thử thiết bị và học liệu; ứng dụng công nghệ hiện đại vào khoa học giáo dục đặc biệt.
 
5. Tham gia đào tạo sau đại học; bồi dưỡng các đối tượng về giáo dục đặc biệt.
 
6. Cung cấp và triển khai các dịch vụ về giáo dục đặc biệt; thu thập, xử lí, lưu trữ và phổ biến thông tin về giáo dục đặc biệt.
 
7. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về giáo dục đặc biệt.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.