Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

21/12/2017 15:41 GMT+7
Trong giai đoạn thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Viện theo Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Liên tịch Viện đã thống nhất việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 được thực hiện theo đơn vị cũ. Trên cơ sở đó, Viện KHGDVN hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị thuộc Viện như sau:

 
 
 
 
 
 Chi tiết tải file về: Hướng dẫn.zip