Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

13/07/2022 11:02 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo: Hoãn lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện lúc 14h00 ngày 15/7/2022 của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền.

- Đề tài: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

Thời gian và địa điểm bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo sau.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.