Thông tin chuyên đề "Cơ chế tài chính và huy động các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Chưa tìm ra cơ chế tìa chính phù hợp cho khoa học công nghệ
- Tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
- Giải trình về cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ
- Cần tin tưởng trao quyền cho nhà khoa học
- Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ
- Đổi mới cơ chế tài chính trong khoa học: Hai giải pháp cơ bản
- Cơ chế tìa chính làm nản lòng nhà khoa học
- Đầu tư và cơ chế tài chính: Kìm hãm khoa học phát triển
- Phân phối ngân sách nghiên cứu ở Úc: Các Bộ không can thiệp
- Quỹ khoa học của Nhật Bản: Tiếp sức giữa đường cho các nghiên cứu

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn