Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Năm học 2014: Bỏ quy định chấm điểm học sinh lớp 1
- Bỏ chấm điểm lớp 1, nhận xét sao cho sát?
- Khuyến khích không chấm điểm học sinh lớp 1:  Giảm áp lực "đại học chữ to"
- Không chấm điểm học sinh lớp 1: Trên lúng túng, dưới băn khoăn
- Bỏ chấm điểm lớp 1: Trường lúng túng, phụ huynh lo
- Hợp lý ở hai chuyện chấm điểm
- Sẽ có lộ trình thực hiện không chấm điểm học sinh lớp 1
- Không chấm điểm học sinh lớp 1: Ý kiến từ phụ huynh và nhà trường
- Không chấm điểm lớp 1: Phụ huynh băn khoăn
- "Tôi ủng hộ việc không chấm điểm học sinh lớp 1"
- "Học để sống, không cần cho điểm"
- Chấm điểm trò mới có động lực học

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn