Quy trình phát triển chính sách/ quy định phát triển xã hội học tập

18/11/2021 15:03 GMT+7
Ngày 30/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-Ttg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" (Đề án). Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tác giả Nguyễn Tiến Hùng (2021) đã làm rõ mô hình xã hội học tập và các bước phát triển chính sách/quy định để phát triển xã hội học tập. Xã hội học tập là tạo ra hệ sinh thái giáo dục suốt đời để người dân có thể học tập mọi nơi, mọi thời điểm, học tập suốt đời trong cuộc sống để mở rộng, củng cố và cập nhật, phát triển năng lực (kiến thức, kĩ năng, thái độ) theo nhu/yêu cầu cá nhân, dựa trên điều tiết của phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của cơ quan quản lí các cấp.
  
Bản chất hay đặc trưng cơ bản của xã hội học tập là thiết kế, vận hành hệ thống giáo dục suốt đời để cung cấp cơ hội học tập mở, đa dạng, liên thông, đáp ứng nhu/yêu cầu xã hội để người dân có thể học tập suốt đời. Tuy nhiên, để có thể tận dụng hữu ích được hết các cơ hội học tập suốt đời, cần có hệ thống chính sách/quy định phù hợp. Quy trình phát triển chính sách/quy định này gồm 08 bước như sau: (1) Phân tích hiện trạng; (2) Dự thảo các lựa chọn chính sách/quy định; (3) Đánh giá các lựa chọn chính sách/quy định; (4) Tham vấn và quyết định chính sách/quy định; (5) Lập kế hoạch thực hiện chính sách/quy định; (6) Thực hiện kế hoạch của chính sách/quy định; (7) Kiểm soát thực hiện và đánh giá tác động của chính sách/quy định; và (8) Điều chỉnh và/hay thiết kế mới chính sách/ quy định phát triển xã hội học tập.
  
Tài liệu tham khảo
  
Nguyễn Tiến Hùng, 2021, Phát triển xã hội học tập: Khung chính sách/ quy định và quy trình, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 46, tr. 6-12. http://vjes.vnies.edu.vn/sites/default/files/so_46-6-12.pdf