Các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại các doanh nghiệp

31/08/2021 08:54 GMT+7
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng trở nên khó khăn hơn, cạnh tranh nguồn nhân lực cũng trở nên gay gắt hơn thì đào tạo trong doanh nghiệp theo đó không những phải mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực của đội ngũ mà còn thu hút, định hướng phát triển và giữ chân vốn nhân lực cho doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức, kĩ năng từ khóa đào tạo vào giải quyết vấn đề trong công việc của chính người học để họ tiếp tục đào sâu suy nghĩ, biết vận dụng những kiến thức hữu ích vào công việc.

Theo kết quả nghiên cứu của [1], trong bối cảnh đào tạo tại doanh nghiệp, “áp dụng sau đào tạo” là việc người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thậm chí là những nhận thức, tư duy mới được đào tạo, chia sẻ từ một khóa đào tạo hay môn học vào thực tế công việc hiện tại của chính người học nhằm nâng cao chất lượng công việc.
  
Có nhiều điều kiện tiên quyết liên quan tới áp dụng sau đào tạo mà trọng tâm là yếu tố con người, gồm có: người học, cán bộ quản lí trực tiếp của người học và đơn vị tổ chức đào tạo. Đây là các đối tượng trực tiếp tham gia vào quá trình áp dụng sau đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có các đối tượng thành phần khác gồm: đồng nghiệp của người học, giảng viên của khóa đào tạo, chuyên gia giỏi của ngành, và cấp dưới (nếu có) của người học. Mối liên hệ của các đối tượng tới quá trình áp dụng sau đào tạo được thể hiện ở sơ đồ sau:
  
Hình 1. Các vai trò liên quan đến áp dụng sau đào tạo (nguồn: Trần Văn Vui [1])
 
Trong mô hình trên, người học, cán bộ quản lý trực tiếp và đơn vị tổ chức đào tạo là ba vai trò liên quan trực tiếp, thúc đẩy lẫn nhau và ảnh hưởng tới kết quả áp dụng sau đào tạo nhiều hơn các vai trò còn lại. Mặt khác, theo chiều thời gian của quy trình đào tạo, mỗi vai trò cụ thể cần thực hiện tốt các nhiệm vụ ở từng giai đoạn: trước khóa đào tạo, trong khóa đào tạo và sau khóa đào tạo, để thúc đẩy áp dụng sau đào tạo và mang lại giá trị cho doanh nghiệp.
 
Tài liệu tham khảo
  
[1] Trần Văn Vui (2021). Vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại doanh nghiệp thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghiên cứu trường hợp tại Tập đoàn Viettel). Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 44, tr. 55-60.
  
Tham khảo toàn văn:
http://vjes.vnies.edu.vn/vi/vai-tro-cua-cac-ben-lien-quan-trong-viec-thuc-day-ap-dung-sau-dao-tao-tai-doanh-nghiep-thoi-ki-cach