Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2017"

27/07/2020 08:28 GMT+7

LỜI GIỚI THIỆU
 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong nghiên cứu toàn diện về khoa học giáo dục (nghiên cứu cơ bản về KHGD, nghiên cứu về quản lí giáo dục, nghiên cứu về chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ tiến sĩ về KHGD và các ngành liên quan; tư vấn, dịch vụ, thông tin và dự báo về GD&ĐT.
  
Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng thông qua hệ thống các dự án, đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, các dự án quốc tế và nhiều hoạt động khoa học và công nghệ khác.
Năm 2017, Viện đã tổ chức nghiệm thu 23 đề tài khoa học các cấp trong đó có 11 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ; 12 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện. Cụ thể như sau:
  
Giáo dục mầm non (02 đề tài: 01 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện) với các hướng nghiên cứu về xây dựng môi trường GD đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc Hmông và Dao; và nghiên cứu điều chỉnh bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
  
Giáo dục phổ thông (7 đề tài: 4 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ, 3 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện), các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như: nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở; đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía bắc giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam; phát triển chương trình giáo dục phổ thông đáp ứng bình đẳng cơ hội tham gia giáo dục của học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và học sinh không chính quy; định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh trung học hổ thông khu vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay; nghiên cứu hoạt động giáo dục tại trường quốc tế Hà Nội và đề xuất vận dụng cho xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam; xây dựng nội dung dạy học cốt lõi môn tiếng việt cấp tiểu học cho học sinh nước ngoài ở các trường quốc tế tại việt nam theo chuẩn đầu ra bậc 1 (khung năng lực tiếng việt dùng cho người nước ngoài)…
  
Giáo dục đại học và nghề nghiệp (02 đề tài: 01 cấp Viện và 01 nhiệm vụ cấp Bộ) với các nghiên cứu về giải pháp quản lí chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học; và đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm.
  
Giáo dục đặc biệt (01 đề tài cấp Bộ) nghiên cứu và đề xuất mô hình giáo dục trẻ điếc đến trường theo hướng tiếp cận ngôn ngữ kí hiệu.
  
Giáo dục không chính qui (02 đề tài cấp Bộ) nghiên cứu về nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện; nghiên cứu nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam.
  
Các vấn đề khác trong giáo dục (9 đề tài: 02 đề tài cấp Bộ và 07 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện) gồm các hướng nghiên cứu về: khoa học quản lí giáo dục - vấn đề và giải pháp; xây dựng chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng chương trình giáo dục bảo vệ môi trường và chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; nghiên cứu về đánh giá trong đào tạo sau đại học theo tín chỉ; nghiên cứu kinh nghiệm 20 năm xây dựng và phát triển trường quốc tế Hà Nội của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; nghiên cứu một số mô hình trường quốc tế và đề xuất vận dụng vào việc xây dựng mô hình trường quốc tế tại Việt Nam; nghiên cứu mô hình trường Thực nghiệm của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến nay; Nghiên cứu chương trình giáo dục ở trường quốc tế Hà Nội để vận dụng cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam; Nghiên cứu quá trình và cách thức dạy học ở trường quốc tế Hà nội để vận dụng cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam; 
  
Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2017” được biên soạn từ các tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Ấn phẩm này phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên. Đây là một trong những tư liệu phản ánh thành tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ khoa học trong Viện và các cộng tác viên khoa học thuộc các tổ chức nghiên cứu, quản lý và trường học các cấp. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu giáo dục, các thày cô giáo các trường, học viên sau đại học và đông đảo các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ấn phẩm này có tại Thư viện của Viện và có thể truy cập trực tuyến tại Website của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (http://www.vnies.edu.vn/Tin-tuc/11/thu-vien/).
  
Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo qua email: tttv@vnies.edu.vn. 
 
Trân trọng cảm ơn!
 
-----------------------
 
File đính kèm: Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2017"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn