Văn bản

Quyết định số 239 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 239 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 239 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam do Viện trưởng phê duyệt ngày 26 tháng 7 năm 2023

Quyết định số 240 Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 240 Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 240 Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam do Viện trưởng phê duyệt ngày 26 tháng 7 năm 2023

Quyết định số 08 về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 08 về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 08 về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do Viện trưởng ký ngày 07 tháng 01 năm 2022

Quyết định số 35 về việc Ban hành Quy định về định mức sản phẩm khoa học đối với viên chức, người lao động làm công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 35 về việc Ban hành Quy định về định mức sản phẩm khoa học đối với viên chức, người lao động làm công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 35 về việc Ban hành Quy định về định mức sản phẩm khoa học đối với viên chức, người lao động làm công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do Viện trưởng ký ngày 20 tháng 02 năm 2023

Quyết định 240 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 240 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 240 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do Viện trưởng ký ngày 26 tháng 07 năm 2023

Quyết định 272 ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 272 ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 272 ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, do Viện trưởng ký ngày 11 tháng 08 năm 2023

Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 239/QĐ-VKHGDVN về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, do Viện trưởng ký ngày 26 tháng 07 năm 2023

Quyết định về việc nâng bộc lương thường xuyên quý II năm 2023 đối với viên chức và người lao động

Quyết định về việc nâng bộc lương thường xuyên quý II năm 2023 đối với viên chức và người lao động

Quyết định 238/QĐ-VKHGDVN về việc nâng bộc lương thường xuyên quý II năm 2023 đối với viên chức và người lao động, do Viện trưởng ký này 25 tháng 07 năm 2023

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 439/QĐ-VKHGDVN ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc Ban hành Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Nội quy lao động

Nội quy lao động

Ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐ-VKHGDVN ngày 13 tháng 08 năm 2021