Văn bản

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012, và các biểu mẫu, văn bản.

ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Mẫu này dùng cho việc xây dựng chương trình môn học đào tạo Tiến sĩ của Viện KHGDVN

Mẫu chương trình môn học

Mẫu chương trình môn học

Mẫu dùng cho việc hoàn thiện chương trình môn học thuộc các chương trình đào tạo cao học của Viện KHGDVN

Danh sách hòm thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ  Viện

Danh sách hòm thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ Viện

Danh sách thư điện tử của các trung tâm, các phòng ban và cán bộ Viện đã đăng ký với Trung tâm Thông tin -Thư viện

Bảng chấm công

Bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, NĂM 2009

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

Mẫu thuyết minh đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu cá nhân năm 2008

Thông tư  Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Số văn bản: 10/2009/TT-BGDĐT, kí ngày 07 tháng 05 năm 2009

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Số tư liệu: 45/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 05-08-2008