Thông tin luận án: “Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh” của NCS Nguyễn Văn Thà

13/06/2019 14:34 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án:              Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Chuyên ngành:         Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:                       9 14 01 11

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Văn Thà

Cán bộ hướng dẫn:  TS. Đặng Thị Thu Thủy

                                    PGS.TS. Nguyễn Thành Quang

Cơ sở đào tạo:         Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở tiếp cận phân tích khoa học về toán học, mỹ học, triết học,... chúng tôi đã làm rõ vai trò của vẻ đẹp toán học như là một thành phần quan trọng trong vốn văn hóa nói chung và vốn văn hóa toán học nói riêng cần trang bị cho người học toán.

2. Làm rõ quan niệm về vẻ đẹp toán học, về dạy học toán theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học.

3. Tìm hiểu thực trạng dạy và học toán từ góc nhìn và yêu cầu khai thác vẻ đẹp toán học ở một số trường THPT Việt Nam.

4. Xác định những hướng khai thác vẻ đẹp toán học trong dạy học toán ở trường THPT.

5. Xây dựng ba biện pháp thực hiện DH toán theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học trong DH toán ở trường THPT góp phần giáo dục vẻ đẹp toán học cho học sinh và phát huy tính tích cực học toán cho học sinh.

6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

 

Title:                                       Teaching Mathematics at High Schools in the direction of Exploitation of Mathematics Beauty in order to contribute to Activate Students’ Learning Activities

Major:                                     Theory and Methods of Teaching Mathematics

Code:                                   9 14 01 11

Post-graduate student:       NguyenVanTha

Scientific supervisors:         DSc. Dang Thi Thu Thuy

                                                Assoc. Prof., DSc. Nguyen Thanh Quang

Training institution:              Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

1. On the basis of approaching the scientific analysis of mathematics, aesthetics, philosophy,... we have clarified the role of mathematics beauty as an important component in cultural in general and mathematical culture in particular which is equipped with for mathematics learners.

2. Clarify the concept of mathematics beauty, teaching mathematics in the direction of exploitation of mathematics beauty.

3. Survey the status of teaching and learning mathematics from the viewpoint and requirement of the exploitation of mathematics beauty in some high schools in Vietnam.

4. Identify ways of exploiting the mathematics beauty in teaching mathematics at high schools.

5. Establish three measures of mathematics teaching in the direction of exploitation of mathematics beauty in teaching mathematics at high schools, contributing to the education of mathematics beauty for students and promoting the students’ positive learning of mathematics.

6. Organize pedagogical experiments to check the feasibility and effectiveness of the proposed solutions.

Tin khác