Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Dương Thế Việt

25/08/2022 10:29 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương”.

- Tên chuyên ngành: Quản lý giáo dục             Mã số: 9.14.01.14

- Tên nghiên cứu sinh: Dương Thế Việt           

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn: PGS. TS Phan Văn Nhân và PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

- Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt nam.

Những đóng góp mới của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Tổng quan nghiên cứu vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) và quản lý KTĐG theo chuẩn đầu ra (CĐR) nhằm làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn, từ đó khái quát các yêu cầu về đổi mới hoạt động KTĐG đối với các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) để đáp ứng được CĐR.

Kiểm tra, đánh giá và quản lý KTĐG theo CĐR có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, luận án sử dụng hai cách tiếp cận: quản lý theo quy trình CIPO và quản lý theo chức năng, với 2 cách tiếp cận này đảm bảo được tính linh hoạt, chủ động và sự phân cấp quản lý của các đơn vị, thành viên trong trường đại học, từ đó xây dựng khung lý thuyết làm tiền đề cho việc nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp.

Ý nghĩa thực tiễn: KTĐG và quản lý KTĐG theo CĐR được khảo sát, đánh giá theo các yếu tố đầu vào, quá trình và các yếu tố đầu ra, cùng với sự tác động của bối cảnh để khái quá thực trạng quản lý hoạt động KTĐG học phần hiện nay trong các trường thuộc Bộ Công thương.

Từ cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất được hệ thống các giải pháp khoa học và hợp lý nhằm quản lý KTĐG kết quả học tập học phần đáp ứng được CĐR trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương.

- Title: "Testing, assessment management on study results course according to learning outcomes from universities in the Ministry of Industry and Trade".

- Major: Education Management                                 Code: 9.14.01.14

- PhD Student: Duong The Viet   

- Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Phan Van Nhan and Assoc. Prof. Dr. Nguyen Duc Son

- Training Institute: Vietnam Institute of Educational Sciences.

New contributions of the thesis:

Theoretical significance: An overview of research on the issues of testing, asessment and assessment management based on the learning outcomes to clarify issues on theories and realities, to give general requirements for innovation in activities in the training program to meet the course objectives.

Testing, assessment and assessment management according to learning outcomes can be approached in many different ways. The thesis uses two approaches: management according to CIPO process and management according to functions. Using these two approaches ensure flexibility, initiative and decentralization of management of units and members in the university, thereby building a theoretical framework as a premise for practical research and proposing solutions.

Reality significance: Assessment and assessment management according to learning outcomes are surveyed, evaluated according to input factors, process and output factors, along with the impact of context to generalize the actual status of operational management of current course assessment activities in universities under the Ministry of Industry and Trade.

From the theoretical basis and the actual situation, the thesis has proposed a system of scientific and reasonable solutions to manage the assessment of learning outcomes of the course to meet the standards in universities under the Ministry of Industry and Trade.

Thông tin chi tiết

Tin khác