Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà

18/07/2022 15:08 GMT+7
Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án : Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam.

- Chuyên ngành: Quản lí giáo dục.  Mã số:  9.14 01.14

- Tên nghiên cứu sinh: Mạc Thị Việt Hà

1.     Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan và

2.     PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

- Tên cơ sở đào tao : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án

Luận án đã tổng quan các nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế về chính sách tạo động lực cho giáo viên nói chung và giáo viên trung học cơ sở (GV THCS) nói riêng để vận dụng cho Việt Nam; xác định được khái niệm động lực làm việc của GV THCSchính sách tạo động lực cho GV THCS cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tạo động lực cho GV THCS; đã khái quát hoá, cụ thể hoá các lý thuyết để quán triệt trong nghiên cứu về chính sách tạo động lực cho GV THCS.

Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã phân tích rõ những ưu điểm và hạn chế của các chính sách về lương, phụ cấp; chế độ làm việc; đánh giá, tôn vinh; phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp đối với GV THCS; ảnh hưởng của những chính sách này đến động lực làm việc của GV THCS. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, động lực làm việc ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của người GV theo các mức độ khác nhau, và như vậy, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học sinh.

Kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế là cơ sở đề đề xuất  các giải pháp điều chỉnh bốn nhóm chính sách liên quan đến vấn đề lương, phụ cấp; chế độ làm việc; đánh giá, tôn vinh GV; phát triển chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp. Kết quả khảo nghiệm cho thấy có sự đồng thuận cao đối với các giải pháp.

Luận án đã xây dựng được một quy trình đánh giá với bộ chuẩn nghề nghiệp được đề xuất dựa trên việc tham khảo quy trình và Chuẩn nghề nghiệp của Bang Bắc Carolina (Hoa Kỳ), chuẩn giáo viên của một số quốc gia, đồng thời kế thừa bộ chuẩn hiện hành, thích nghi hóa với điều kiện Việt Nam.

Kết quả thử nghiệm giải pháp “Điều chỉnh chính sách đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với GV THCS” đã cho kết quả tích cực.

          Luận án là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục, các nhà quản lý giáo dục trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm tạo động lực tốt hơn cho đội ngũ GV nói chung và GV THCS nói riêng; luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác đào tạo cán bộ quản lý giáo dục.

- Thesis title: Study on motivation policies for middle school teachers in Vietnam.

- Major: Educational Administration.  Code:  9.14 01.14

- PhD student : Mạc Thị Việt Hà

- Supervisors :

1.               Associate Professor Dr.  Đỗ Thị Bích Loan

2.               Associate Professor Dr.Phạm Ngọc Anh

- Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

New contributions by the thesis

The thesis has reviewed researches and international experiences on those policies motivating school teachers in general and middle school teachers in particular; identified concepts of middle school teachers' motivation and motivation policies for middle school teachers as well as those factors affecting the policies; generalized and concretized theories so that they could be consistent in researching motivation policies for middle school teachers..

The results obtained from practical research have pointed out advantages and limitations of the policies for middle school teachers in terms of salaries and allowances, working conditions, assessment and honoring, professional development and career advancement; influences made by these policies on work motivation of middle school teachers. The survey results also showed that work motivation affects all teachers’ activities, and thus, affectting the quality of their education on students.

Theoretical and practical research results along with international experiences are  bases for proposing solutions to adjust four groups of policies related to salary and allowances, working conditions, assessment and honoring, professional development and career advancement of middle school teachers. The test results showed that there was a high consensus for the solutions.

In particular, the thesis has developed an assessment process with a proposed set of professional standards based on reference to the process and professional standards of the State of North Carolina (USA), standards of some countries, while inheriting the Vietnamese current set of standards and adapting to Vietnamese conditions.

The results of the experiment of the solution " Adjusting the standard-based assessment on middle school teachers " gave positive results.

The thesis is a useful reference for educational policy makers, educational managers in formulating and implementing policies to better motivate school teachers in general and middle school teachers in particular. It also serves as a useful reference for the training of educational administrators.

Thông tin chi tiết

Tin khác