Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tùng

25/03/2022 11:24 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án:Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Lào Cai theo tiếp cận năng lực

Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THANH TÙNG        

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số chuyên ngành: 9 14 01 14

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn 1:  PGS. TS. Nguyễn Thị Yến Phương

Người hướng dẫn 2:  TS. Dương Quang Ngọc

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

        1. Về lí luận

Luận án đã nghiên cứu, tổng quan đầy đủ cơ sở lý luận về hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (KHSPƯD) của giáo viên trường THPT; quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD của giáo viên trường THPT theo tiếp cận năng lực ở trong nước và quốc tế, hệ thống hóa những khái niệm liên quan đến đề tài, làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ thể quản lý; xây dựng khung lý luận nội dung quản lý nghiên cứu KHSPƯD của giáo viên các trường THPT dựa theo tiếp cận các chức năng quản lý (Kế hoạch; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra).

         2. Về thực tiễn

- Luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu KHSPƯD, quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD  các trường THPT tỉnh Lào Cai;

- Đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu KHSPƯD; quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD  các trường THPT tỉnh Lào Cai;

- Luận án đã đề xuất được 6 giải pháp có tính cấp thiết và khả thi để quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD các trường THPT tỉnh Lào Cai;

- Khảo nghiệm và thử nghiệm biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu KHSPƯD các trường THPT tỉnh Lào Cai có tỉnh cấp thiết và khả thi. Kết quả thử nghiệm biện pháp quản lý đem lại hiệu quả cao.

 The title of thesis topic:Activity management of competence-based applied pedagogical scientific researches by teachers at high schools in Lao Cai province”.

Full name of the Post-graduate: DO THANH TUNG        

Specialty: Education management 

Specialty code: 9 14 01 14

Scientific instructors: 

Instructor 1:  Associate Professor and Doctor Nguyen Thi Yen Phuong

Instructor 2:  Doctor Duong Quang Ngoc 

Training facility: Vietnam Institute of Educational Sciences 

THESIS’S NEW CONCLUSIONS

        1. With respect of theories

The well-rounded overview on theoretical foundation for the applied pedagogical scientific research activities by teachers at high schools has been studied in the thesis; their management toward local and international competence approaches, systematization of thesis-related concepts, clarification of management subjects’ roles and responsibilities; build-up of theoretical framework of management contents for management competence-based applied pedagogical scientific researches by teachers at high schools (Plans; organization; command; and checks). 

         2. With respect of reality

- The actual state of the applied pedagogical scientific research activities and their management at high schools in Lao Cai Province has been surveyed, analyzed, and evaluated;   

- Reasons and influencers on the applied pedagogical scientific research activities and their management at high Schools in Lao Cai Province have been evaluated; 

- 6 necessary and feasible solutions have been proposed in the thesis to manage the applied pedagogical scientific research activities at high schools in Lao Cai Province. 

- The necessary and feasible solutions to management of the applied pedagogical scientific research activities at high schools in Lao Cai Province have been tested and experimented. Outcomes from testing the management solutions have brought about high efficiency.

Tin khác