Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan

13/07/2022 11:12 GMT+7
Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số; 9 14 01 11

Tên luận án:          Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông

Chuyên ngành:       Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn

Mã số:                       9 14 01 11

Nghiên cứu sinh:       Nguyễn Thị Hương Lan

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

                                  PGS.TS Hoàng Hòa Bình

Cơ sở đào tạo:        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án

            1. Luận án làm sáng tỏ cơ sở lý luận liên quan đến luận án, bao gồm:  Làm rõ khái niệm năng lực, năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo trong tạo lập băn bản nghị luận, đánh giá năng lực, đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông.

2. Đề xuất cấu trúc năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông, đường phát triển năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận làm cơ sở cho hoạt động đánh giá năng lực này của học sinh trung học phổ thông. Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sáng tạocông cụ đánh giá năng lực sáng tạo là câu hỏi mở nhằm đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội và văn bản nghị luận văn học của học sinh trung học phổ thông.

3. Hệ thống công cụ đánh giá năng lực sáng tạo luận án đề xuất qua quá trình thực nghiệm sư phạm đã khẳng định nếu sử dụng tốt công cụ đánh giá là hệ thống câu hỏi mở thì sẽ khuyến khích và tạo cơ hội giúp học sinh thể hiện được năng lực sáng tạo trong quá trình tạo lập văn bản nghị luận, đồng thời thực hiện được vai trò và chức năng của hoạt động đánh giá năng lực của học sinh, trong đó có năng lực sáng tạo.

New conclusions of the thesis

1. The thesis clarifies the theoretical basis related to the thesis, including: Clarifying the concept of capacity, creative capacity, creative capacity in creating argumentative essay, capacity assessment, assessment of creative ability in creating argumentative essay of high school students.

2. Proposing the structure of creative capacity in creating argumentative essay of high school students, the way to develop creative capacity in creating argumentative essay as the basis for this capacity assessment activity of high school students. Developing standards for assessing creativity and tools for assessing creativity is an open-ended question to assess creativity in creating social and literary essay writings of high school students.

3. The system of assessment tools for thesis creativity proposed through pedagogical experimentation has confirmed that if the evaluation tool is well used, the system of open-ended questions will encourage and create opportunities to help students learn. Students can demonstrate their creative ability in the process of creating argumentative essay, and at the same time, perform the role and function of students' ability assessment activities, including creative ability.

Thông tin chi tiết

Tin khác