Thông tin luận án: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm Minh

30/06/2022 10:53 GMT+7
Thông tin luận án: “Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

- Tên luận án: Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non

- Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục. Mã số: 9.14.01.02.

- Nghiên cứu sinh Trần Thị Tâm Minh

- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về mặt học thuật, lý luận của luận án: Làm phong phú thêm cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐGD cho trẻ mẫu giáo cũng như cơ sở lý luận về bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐGD cho GVMN. Xác định 5 thành phần của kỹ năng ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐGD của GVMN. Xây dựng 4 tiêu chí và mức độ đánh giá (biểu hiện) của các tiêu chí đánh giá.

2. Những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án: Phân tích thực trạng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐGD cho GVMN. Đề xuất cách thức thiết kế và tổ chức HĐGD có ứng dụng CNTT cho trẻ mẫu giáo. Xây dựng được nội dung và quy trình bồi dưỡng giúp khắc phục hạn chế về ý tưởng cũng như tăng khả năng liên kết giữa kỹ thuật thiết kế và ý tưởng triển khai hoạt động; giúp GVMN có thể chủ động lựa chọn theo nhu cầu và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong tổ chức HĐGD cho trẻ mẫu giáo.

FOSTERING SKILLS IN APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY IN ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR

PRESCHOOL TEACHERS

- Major: Theory and History of Education, Code: 9.14.01.02

- PhD student: Tran Thi Tam Minh

- Science instructors 1: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tuyet Nga; Science instructors 2: Prof. Dr. Huynh Van Son.

- Training facilities: The Vietnam National Institute Of Educational Sciences

1. New academic and theoretical contributions of the thesis:

Enriching the theoretical basis of IT application in organizing educational activities for preschool children as well as the theoretical basis for fostering skills in applying IT in organizing educational activities for preschool teachers. Identifying 5 components of skills in applying IT in the organization of educational activities of preschool teachers. Developing 4 criteria and evaluation level (expression) of the evaluation criteria.

2. New points drawn from the research and survey results of the thesis:

Analysis of the current situation of fostering IT application skills in organizing educational activities for preschool teachers. Proposing ways to design and organize educational activities with IT applications for preschool children. Building the content and the fostering process both to help to overcome the limitation of ideas as well as the preschool teachers’ ability in linking between design techniques and ideas for implementing activities and to be flexible that would help preschool teachers actively choose them depending on their need and improve their skills in applying IT in organizing educational activities for preschool children.

Tin khác