Thông tin luận án: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

22/06/2022 14:12 GMT+7
Thông tin luận án: “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế "

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục            Mã số: 9 14 01 02

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thu Huyền            

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Huy Hoàng; PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đóng góp về mặt lý luận

- Luận án đã làm rõ cũng như bổ sung các vấn đề về GT, GTVH, GTVHTT, hệ GTVHTT Việt Nam.

- Luận án cũng đã xây dựng khung lí luận cho giáo dục GTVHTT cho SV đại học SPNN, trong đó có đưa ra khái niệm về giáo dục GTVHTT, quá trình hình thành GT nói chung và GTVHTT nói riêng, khái niệm mô hình giáo dục GTVTT, các phương pháp, con đường, đánh giá giáo dục GTVHTT cho SV đại học SPNN.

- Luận án cũng đề xuất nội dung giáo dục GTVHTT cho SV SPNN và các biểu hiện của mỗi GTVHTT được đề xuất.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

 - Qua tìm hiểu, nghiên cứu về công tác giáo dục GTVHTT ở một số nước trên thế giới, luận án đã rút ra được những bài học cho giáo dục GTVHTT ở Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để định hướng xây dựng các biện pháp giáo dục GTVHTT.

- Luận án cũng đã phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục GTVHTT cho SV đại học SPNN ở một số trường ĐH, chỉ ra được một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong giáo dục GTVHTT hiện nay.

- Để xuất mô hình giáo dục GTVHTT cho SV đại học SPNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Xây dựng các biện pháp giáo dục GTVHTT phù hợp với đặc điểm đào tạo của chuyên ngành SPNN và đáp ứng yêu cầu đổi mới GD trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Dissertation Topic: Educating students majoring in Foreign Teacher Education about traditional cultural values in global integration context

Major: Theory and History of Education                       Code: 9140102

Researcher name: Nguyen Thi Thu Huyen        

Research advisorsA/Prof. Dr. Tran Huy Hoang  

                              A/Prof. Dr. Nguyen Thi Hong Van

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Contributions to Theory

- Clarify and complement theory of values, cultural values, traditional cultural values, Vietnam’s traditional cultural value system.

- Construct the conceptual framework for traditional cultural value education for students who major in Foreign Teacher Education, including the definition of traditional cultural value education, value formation process, model of traditional cultural value education, methods of, approaches to traditional cultural value education.

- Propose content of traditional cultural value education with specific demonstrations.

2. Contributions to Practices

- By analysing the international experience in educating young generation about of traditional cultural values, some lessons were drawn for traditional cultural value education in Vietnam.

- The research analyzes and evaluates the current situation of traditional cultural values in some universities of Foreign Language Teacher Education and points out some causes of the limitations of traditional cultural value education.

- Propose model of traditional cultural value education for students whose major is Foreign Teacher Education.

- Propose measures of educating students majoring in Foreign Teacher Education about traditional cultural values.

Tin khác