Thông tin luận án: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA” của Nghiên cứu sinh Vũ Văn Hà

17/01/2024 14:48 GMT+7
Thông tin luận án: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên đề tài luận án: Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA

Chuyên ngành:    Quản lý giáo dục           Mã số:  9 14 01 14

Nghiên cứu sinh:  Vũ Văn Hà       Khóa: 2019

Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Tiến Hùng & TS Trịnh Anh Hoa

Cơ sở đào tạo :       Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá và phát triển cơ sở lí luận về bảo đảm chất lượng (BĐCL) theo quá trình đào tạo; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) và khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; liên kết đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm {gọi tắt là đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (PVCĐ)} của trường cao đẳng (TrCĐ) trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp, dựa vào CIPO theo tiếp cận AUN-QA. Đây là tiền đề đề xuất quy trình, nội dung và đặc biệt là khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo chất lượng (ChiBCL) theo chu trình cải tiến chất lượng (CTCL) “(C-E)PD” (C – Checking và được hiểu là Giám sát/Kiểm tra kết quả chất lượng; E – Evaluation là Đánh giá kết quả chất lượng; P - Planning là Lập kế hoạch CTCL; D - Doing là Thực hiện kế hoạch CTCL).

Thứ hai, đã xây dựng được bức tranh thực trạng, đặc biệt là phân tích, đánh giá được mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân, cơ hội, thách thức/nguy cơ (SWOT) của thực trạng BĐCL đào tạo, NCKH và PVCĐ của 06/11 TrCĐ tại Thành phố (TP.) Hải Phòng, thông qua xây dựng bộ phiếu hỏi ý kiến và phỏng vấn nhóm trọng tâm, (bao gồm 03 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí và 142 ChiBCL theo “(C-E)PD”) để tổ chức khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng (với 123 CBQL, 807 nhà giáo, 167 nhân viên; 104 bên sử dụng tốt nghiệp; 104 doanh nghiệp; 104 Cộng đồng; 1057 Người học và 512 người tốt nghiệp), dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận, đặc biệt là khung tiêu chuẩn, tiêu chí và ChiBCL ở cơ sở lý luận trên.

Thứ ba, đã đề xuất được 05 giải pháp (GP), đặc biệt là Bộ 03 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí và 102 ChiBCL (GP 1) gắn với quy trình tự đánh giá để CTCL theo “(C-E)PD” (GP 2), cũng như các GP 3→5 nhằm phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội để khắc phục hạn chế và nguyên nhân, giảm thiểu thách thức/nguy cơ của thực trạng. Các GP đã được đánh giá là cấp thiết và khả thi với các TrCĐ tại TP. Hải Phòng thông qua kết quả khảo nghiệm cả 5 GP và thử nghiệm GP 1.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và PVCĐ của các TrCĐ đáp ứng nhu cầu xã hội tại TP. Hải Phòng.

Thesis title: Quality Assurance of the Colleges in Hai Phong City according to the AUN-QA Approach

Major: Education Management              Code: 9 14 01 14

PhD candidate:      Vu Van Ha

Scientific instructors:      1. Assoc.Prof. & PhD. Nguyen Tien Hung

                                         2. PhD. Trinh Anh Hoa

Name of training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

Summary of new thesis results:

Firstly, the thesis had systematized and developed the theoretical basis for quality assurance (QA) of the training process; application of scientific and technical research results, technology transfer; Linking training, connecting with businesses, career counseling, and job creation (referred to as training, scientific research and community service) of colleges in the Vocational Education and Training system, based on CIPO according to the AUN-QA approach. This was a premise to propose processes, content, especially the framework of quality standards, criteria and indicators conforming to the quality improvement cycle (QIC) “(C-E) PD” (C - Checking and is understood as Monitoring/Checking quality results; E - Evaluation is Evaluating quality results; P - Planning is a Plan of quality improvement; D - Doing is Implementation of the quality improvement plan).

Secondly, a picture of the current situation was built, especially analyzing and evaluating the strengths, limitations and causes, opportunities, challenges/threats (SWOT) of the situation of training, scientific research and community service of 06/11 colleges in Hai Phong City, through the development of a set of questionnaires and focus group interviews (Including 03 quality standards, 18 criteria and 142 indicators according to "(C-E)PD ") to organize a survey, analyze and evaluate the situation (With 123 managers, 807 teaching staffs, 167 employees; 104 graduate users; 104 businesses; 104 Community; 1057 learners and 512 graduates), based on the results of theoretical research, especially the framework of quality standards, criteria and indicators in the above theoretical basis.

Third, 05 solutions were proposed, especially the quality set of 03 standards, 18 criteria and 102 indicators (solution 1) associated with the self-assessment process to improve quality according to "(C-E)PD" (solution 2), as well as Solution 3→5 to promote strengths, take advantage of opportunities to overcome limitations and causes, and minimize challenges/risks of the situation. The solutions have been assessed as urgent and feasible for the colleges in the Hai Phong City approved the results of testing all 5 solutions and experimenting the Solution 1.

The research results of the thesis will contribute to improve the quality of training, scientific research and community service of the colleges for meeting social needs in the Hai Phong City.

Tin khác