Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực" của NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

15/09/2023 11:31 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Khoá: 2018

Tên tác giả:                     Nguyễn Thị Hồng Thuý

Tên người hướng dẫn:   PGS.TS. Trần Huy Hoàng

                                        PGS.TS. Mai Văn Trinh

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Tin khác