Thông tin luận án: "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Trương Thu Trà

25/09/2023 10:35 GMT+7
Thông tin luận án: "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Họ và tên NCS : TRƯƠNG THU TRÀ            

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục              Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Người hướng dẫn:  Hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Vân Anh

                               Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án:

Đề tài đã xác lập được khung lý luận cho vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo đại học (ĐTĐH) của trường đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ĐTĐH như một hệ thống. Ngoài ra, đề tài cũng đã khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng đảm bảo chất lượng ĐTĐH của Học viện Phụ nữ Việt Nam với những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động đảm bảo chất lượng ĐTĐH của Học viện hiện nay.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, để đảm bảo chất lượng ĐTĐH của Học viện Phụ nữ Việt Nam, luận án đã lựa chọn, xây dựng và đồng bộ  6 giải pháp đảm bảo chất lượng ĐTĐH của Học viện Phụ nữ Việt Nam, những giải pháp này là một thể thống nhất, luôn liên kết, hỗ trợ cho nhau, đó là:

1)    Tổ chức nâng cao nhận thức về chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng ĐTĐH cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

2)    Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác đảm bảo chất lượng ĐTĐH ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

3)    Xây dựng hệ thống chính sách đảm bảo chất lượng ĐTĐH ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

4)    Phát triển nguồn nhân lực thực hiện đảm bảo chất lượng ĐTĐH ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

5)    Tổ chức hoạt động đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của AUN-QA ở Học viện Phụ nữ Việt Nam.

6)    Xây dựng môi trường học tập thân thiện, dân chủ, hợp tác và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của sinh viên.

Full name: TRUONG THU TRA       

Major: Educational Management        Code 9 14 01 14

Thesis title: Ensuring the training’s quality in universities at the Vietnam Women's Academy.

Instructor: Instructor 1: Assoc.Prof.Dr. Le Van Anh

                  Instructor 2: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Xuan Hai

Name of training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

 The topic has been established for a theoretical framework about the quality assurance of tertiary education (university training), which is according to the approach to quality assurance of undergraduate education as a system. Furthermore, the topic also surveyed and objectively assessed the status of quality assurance at the Vietnam Women's Academy with the strengths and weaknesses in the current quality assurance of the Academy.

The thesis has selected in order to enhance the quality of training the Vietnam Women's Academy on the basis of theory and practice. It was built and synchronized with 6 solutions to assure the training’s quality of the Vietnam Women's Academy. These solutions are all unified and compatible as the whole, which are:

1) Organizing awareness raising about training quality, ensuring the quality of university education for management staff, lecturers and students at Vietnam Women's Academy.

2) Organizing capacity building training for staff, experts working on quality assurance of university education at the Vietnam Women's Academy.

3) Developing a system of policies to ensure the quality of undergraduate training at the Vietnam Women's Academy.

4) Developing human resources to ensure the quality of university training at the Vietnam Women's Academy.

5) Organizing training activities to meet the requirements of AUN-QA at Vietnam Women's Academy.

6) Building a friendly, democratic, cooperative learning environment and enhance students' autonomy and self-responsibility.

Tin khác