Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Hoàng Anh

08/09/2023 16:41 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

- Đề tài: “Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương ”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số: 9140114

- Nghiên cứu sinh: Hoàng Anh, Khóa 2018

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1. GS.TS. Phan Văn Kha

2. TS. Phan Chính Thức

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
Thông tin chi tiết

Tin khác