Thông tin luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Toản

16/11/2023 11:34 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng

Chuyên ngành:    Quản lý giáo dục           Mã số:  9 14 01 14

Nghiên cứu sinh:  Phạm Quốc Toản      

Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Tiến Hùng & PGS TS Nguyễn Thị Yến Phương

Cơ sở đào tạo :       Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa, phát triển lý thuyết về Quản lý chất lượng (QLCL) dạy học theo tiếp cận bảo đảm chất lượng (BĐCL) dựa vào CIPO và chu trình cải tiến chất lượng (CTCL) “PEAPDC-EA” để xây dựng khung lý luận. Đặc biệt, xây dựng được khung 03 tiêu chuẩn, 08 tiêu chí, 97 chỉ báo chất lượng gắn với quy trình tự đánh giá để CTCL theo PEAPDC-EA, dựa vào phân tích bản chất và nhân tố tác động, cũng như triết lý của BĐCL là “ngăn chặn trước” và/hay khắc phục kịp thời sai sót trong chỉ đạo và thực hiện GD/dạy học tại cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT và lớp học đảm bảo phù hợp và khả thi với bối cảnh của TP. Hà Nội.

Thứ hai, luận án đã xây dựng được bức tranh tổng thể và đánh giá được điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng; cơ hội và thách thức/nguy cơ liên quan (theo SWOT), dựa vào 03 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí (chi tiết 8 tiêu chí từ lý luận), 97 chỉ báo chất lượng của khung lý luận, gắn với quy trình tự đánh giá và CTCL theo “PEAPDC-EA” tại 50/118 trường THPT công lập tham gia khảo sát của TP. Hà Nội.

Thứ ba, luận án đã đề xuất được Bộ 03 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí, 61 chỉ báo chất lượng (khái quát từ 97 tiêu chí trên), gắn với quy trình tự đánh giá để CTCL “PEAPDC-EA” trong Giải pháp (GP) 1 dựa trên NC lý luận và thực trạng; đồng thời đề xuất 04 GP nhằm tận dụng cơ hội gắn với phát huy thế mạnh để ngăn chặn trước/khắc phục kịp thời hạn chế và nguyên nhân, cũng như giảm thiểu nguy cơ, góp phần nâng cao chất lượng GD/dạy học của trường THPT công lập. Các GP đề xuất được đã đánh giá mang tính cấp thiết và khả thi với bối cảnh GD THPT công lập TP. Hà Nội thông qua kết quả khảo nghiệm cả 05 GP và thử nghiệm GP 1.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần nâng cao chất lượng GD THPT công lập tại TP. Hà Nội trong bối cảnh thực hiện Chương trình GD THPT 2018.

 Thesis title: Managing the quality of teaching and learning of public upper-secondary schools in Hanoi City according to the quality assurance approach

Major: Education Management              Code: 9 14 01 14

PhD candidate:      Pham Quoc Toan

Scientific instructors:      1. Assoc.Prof. & PhD. Nguyen Tien Hung

                                         2. Assoc.Prof. &PhD. Nguyen Thi Yen Phuong

Name of training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

Summary of new thesis results:

Firstly, the thesis has systematized and developed the theory of Quality Management of teaching and learning (T&L) according to the approach of quality assurance (QA) based on CIPO and Quality Improvement Cycle "PEAPDC-EA” to  build a theoretical framework. In particular, a framework of 03 standards, 08 criteria, 97 quality indicators (QI) has been developed in association with the self-assessment process for improving quality according to PEAPDC-EA, based on analysis of the nature and influencing factors, as well as QA philosophy "prevent" and/or promptly correct “errors” in the process of directing and implementing education/T&L at the Department of Education and Training, public upper-secondary school and classroom levels to ensure that it is appropriate and feasible with the Hanoi context.

Secondly, the thesis has built an overall picture and evaluated the strengths, limitations and their causes of the situation; as well as opportunities and challenges/risks (SWOT), based on 03 standards, 12 criteria (detailed 8 criteria from the theory), 97 QI of the above theoretical framework, associated with the process of self-assessment and improving according to “PEAPDC-EA” at 50/118 public upper-secondary schools of the Hanoi City participating in the survey.

Thirdly, the thesis has proposed a set of 03 standards, 12 criteria, 61 QI (generalized from the 97 QI above), associated with the self-assessment process for  improving quality according to “PEAPDC-EA” (Solution 1) based on the above theoretical and situation research; and propose 04 solutions to take advantage of opportunities associated with promoting strengths to prevent/timely overcome limitations and causes, as well as reduce risks. The proposed solutions were evaluated as urgent and feasible with the context of Hanoi upper-secondary education approved the results of testing 05 solutions and experimenting Solution 1.

The research results of the thesis will contribute to improving the quality of public upper-secondary education in Hanoi in the context of implementing the 2018 upper-secondary School Education Program.

Tin khác