Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non

15/02/2019 15:45 GMT+7

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non  
 
Giám đốc:          PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Phó Giám đốc: TS. Lê Thị Luận

                           ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích

Điện thoại:       (024) 38232560
  
I. Vị trí

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
  
II. Chức năng
 
Nghiên cứu phát triển khoa học Giáo dục Mầm non; tư vấn về quản lý ngành học và các vấn đề của Giáo dục Mầm non; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về Giáo dục Mầm non; hợp tác, chuyển giao và thông tin khoa học về Giáo dục Mầm non.
   
III. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, triển khai về khoa học Giáo dục Mầm non: sự phát triển của trẻ mầm non; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; chương trình Giáo dục Mầm non; phát triển chương trình Giáo dục Mầm non; các điều kiện đảm bảo chất lượng Giáo dục Mầm non.
  
2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển Giáo dục Mầm non và quản lý nhà nước về Giáo dục Mầm non.
 
3. Thực nghiệm về khoa học Giáo dục Mầm non và tham gia chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non.
 
4. Tư vấn về quản lý ngành học; cung cấp các dịch vụ tư vấn về Giáo dục Mầm non.
 
5. Tham gia đào tạo tiến sỹ chuyên ngành khoa học Giáo dục và Giáo dục Mầm non; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng về Giáo dục Mầm non; Tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về khoa học Giáo dục Mầm non.
 
6. Thu thập, xử lý, lưu trữ, thông tin khoa học về giáo dục mầm non, về những kinh nghiệm, thành tựu hiện đại của khoa học Giáo dục Mầm non trong nước và trên thế giới; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non.
 
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.