Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục số 133

10/08/2017 16:55 GMT+7
Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học Giáo dục số 133, tháng 10 năm 2016

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN: 
1.Phạm Thị Ly, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Trọng Tuấn, Tô Hoài Thắng, Hoàng Hữu Dũng, Nguyễn Như Ngọc. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam
Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam. Dựa trên cơ sở tổng thuật các công trình nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên, bao gồm: 1/Ấn tượng về nhà trường; 2/ Kênh thông tin tìm hiểu về trường; 3/ Lí do chọn trường; 4/ Lí do chọn ngành của sinh viên. Dựa trên kết quả nghiên cứu đó, nhóm tác giả bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với việc chọn trường của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam.   
Từ khóa: Nhân tố; quyết định chọn trường; sinh viên; trường đại học.
2.Hồ Thị Nhật. Nguyên tắc cơ bản và các phương pháp đánh giá nhằm cải thiện hoạt động học ở đại học
Tóm tắt: Đánh giá nhằm cải thiện hoạt động học là cách tiếp cận khác đối với đánh giá, nhấn mạnh tiềm năng thúc đẩy hoạt động học của đánh giá. Cách tiếp cận này đặt người học ở vị trí trung tâm của quá trình học và đánh giá, giúp họ trở thành những người học tự chủ, có khả năng tự học và tự học suốt đời. Cách tiếp cận đánh giá nhằm cải thiện hoạt động học được xem là phù hợp với yêu cầu của thời đại và xu thế phát triển giáo dục trên thế giới, đã và đang được áp dụng phổ biến trong giáo dục nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết giới thiệu một cách hiểu được xem là phổ biến về nguyên tắc cơ bản và các phương pháp đánh giá nhằm cải thiện hoạt động học để cung cấp thêm tư liệu lí luận về cách tiếp cận đánh giá, góp phần vào việc thực hiện đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đánh giá; cải thiện hoạt động học; đánh giá quá trình; nguyên tắc cơ bản; phương pháp đánh giá.
3.Lê Đình Sơn. Phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ trong trường đại học 
Tóm tắt: Mấy năm gần đây, các trường đại học nước ta đã đạt được thành công đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tuy nhiên, có rất ít tiến bộ trong việc phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ (viên chức thư viện, phòng thí nghiệm và các phòng ban). Tình trạng đó đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động quản lí chất lượng đào tạo vốn cần sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong nhà trường. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân hạn chế phong trào sáng kiến, luận giải quan niệm về sáng kiến và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Nhật Bản áp dụng TQM, tác giả bài viết trình bày một giải pháp cụ thể, khuyến nghị áp dụng cho các trường đại học nhằm thu hút đội ngũ viên chức phục vụ vào các hoạt động sáng tạo, cải tiến liên tục chất lượng các quá trình, công việc. 
Từ khóa: Sáng kiến; đội ngũ viên chức; trường đại học. 
4.Nguyễn Thị Ngọc Liên. Động lực nghề nghiệp của giáo viên nhìn từ góc độ vị thế nhà giáo
Tóm tắt: Vai trò của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong giai đoạn có nhiều đổi mới đang được khẳng định và cụ thể hóa qua các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho giáo viên. Tuy nhiên, từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn có một khoảng cách không nhỏ khiến cho một bộ phận giáo viên chưa có động lực nghề nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục. Có rất nhiều yếu tố tạo động lực làm việc cho giáo viên. Bài viết đề cập đến một vấn đề đang là mối quan tâm, lo lắng của nhiều giáo viên các cấp học: Vị thế nhà giáo. Vị thế này liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu được an toàn, giao tiếp, được tôn trọng và tự khẳng định bản thân.
Từ khóa: Động lực nghề nghiệp; giáo viên; vị thế nhà giáo.
5.Lưu Thu Thủy và nhóm nghiên cứu. Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 
Tóm tắt: Trong Chương trình Giáo dục phổ thông sau năm 2015, môn Giáo dục công dân được quy định là một trong các môn học bắt buộc, được dạy từ lớp 6 đến lớp 9 của cấp Trung học cơ sở. Môn Giáo dục công dân giữ vai trò chủ chốt trong việc hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất và năng lực quan trọng của người công dân Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh, đặc biệt về mặt văn hóa, đạo đức, pháp luật, đáp ứng yêu cầu về người lao động trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tác giả cùng nhóm nghiên cứu đã đưa ra đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập Chương trình môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông sau 2015.
Từ khóa: Mục tiêu; chuẩn kết quả; khung nội dung; đánh giá; môn Giáo dục công dân; Chương trình Giáo dục phổ thông.
6.Nguyễn Chiến Thắng. Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học 
Tóm tắt: Bài viết làm rõ sự cần thiết của việc bồi dưỡng năng lực nghiên cứ khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học. Trong bài, tác giả phân tích các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Toán ở trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số phương thức cơ bản nhằm bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học. 
Từ khoá: Năng lực; nghiên cứu khoa học giáo dục; sinh viên; ngành Sư phạm Toán học.  
7.Nguyễn Tuấn Khanh. Rèn luyện kĩ năng học tập cho sinh viên thông qua hoạt động cố vấn học tập trong giáo dục đại học 
Tóm tắt: Hình thành và phát triển kĩ năng học tập cho sinh viên có nhiều con đường và cách thức khác nhau. Bài viết đề cập đến con đường rèn luyện kĩ năng học tập thông qua hoạt động cố vấn học tập. Trên cơ sở phân tích  rõ khái niệm, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động cố vấn học tập, tác giả đề xuất quy trình thực hiện hoạt động cố vấn học tập gắn với rèn luyện kĩ năng học tập cho sinh viên nhằm thích ứng với học chế tín chỉ.
Từ khóa: Kĩ năng học tập; sinh viên; cố vấn học tập; giáo dục; đại học.
8.Hồ Thị Dung. Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên các trường sư phạm hiện nay
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một trong ba thành phần chính của Chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015 là hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Dựa trên kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo của một số nước phát triển trên thế giới, tác giả đã đưa ra một số nhận xét về chương trình đào tạo giáo viên ở một số trường sư phạm nước ta hiện nay, từ đó đề xuất một số định hướng trong việc phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên tại các trường sư phạm.
Từ khóa: Phát triển; năng lực tổ chức; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; sư phạm.
9.Đặng Thị Vân, Nguyễn Thị Huyền Thương. Thiết kế một số trải nghiệm, tình huống sư phạm sử dụng trong giảng dạy học phần giáo tiếp sư phạm ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: Giao tiếp sư phạm là học phần cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp và Sư phạm Khuyến nông của Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục đích chính của học phần là rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp và kĩ năng xử lí tình huống sư phạm. Căn cứ vào cơ sở lí luận về phương pháp dạy học bằng tình huống, tác giả bài viết trình bày bảy trải nghiệm và sáu tình huống liên quan đến các kiến thức trọng tâm của học phần Giao tiếp sư phạm cũng như vai trò của học phần này.
Từ khóa: Trải nghiệm; tình huống sư phạm; giao tiếp sư phạm; sinh viên; Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
10.Trương Thị Bích. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục
Tóm tắt: Từ việc khẳng định vai trò và những yêu cầu của người cán bộ quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới, trên cơ sở nhìn nhận về thực trạng chất lượng cán bộ quản lí giáo dục trong nhà trường, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, đó là: 1/ Tăng cường nhận thức vai trò, vị trí của cán bộ quản lí giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 2/ Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục; 3/ Nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo; bồi dưỡng; cán bộ quản lí giáo dục.
11.Nguyễn Đăng Tùng. Phát triển năng lực hợp tác ở người học thông qua dạy học theo dự án
Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một hình thức tổ chức dạy học trong đó người học được giao những vấn đề và tình huống thực tế, có ý nghĩa với bản thân, tìm ra các giải pháp và cùng hành động, phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề hay tình huống đó. Hoàn thành mỗi dự án học tập hoặc giải quyết vấn đề, người học sẽ lĩnh hội tri thức của bài học đạt được kết quả học tập và phát triển năng lực hợp tác thông qua làm việc nhóm và phối hợp giữa các cá nhân trong nhóm.
Từ khóa: Phát triển; năng lực hợp tác; người học; dạy học theo dự án.
12.Trần Thị Bích Liễu, Lê Kim Long, Hoàng Chí Sáu. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học môn Hóa học
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số hiểu biết ban đầu về cách thức phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Hóa học. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Hóa học cần tuân thủ quy luật/các bước chung của quá trình sáng tạo bắt đầu từ phát triển các năng lực tò mò, khám phá đến phát triển năng lực tưởng tượng và tư duy sáng tạo bằng việc sử dụng các công cụ sáng tạo như các câu hỏi 5W1H, câu hỏi giả tưởng, viết sáng tạo, sơ đồ tư duy, SCAMER, kích não… giúp học sinh hiểu sâu kiến thức môn học, có được các kĩ năng, thái độ sáng tạo và phát triển các kĩ năng liên quan khác. Đồng thời đưa ra một ví dụ bài soạn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và một số khuyến nghị về điều kiện để phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Hóa học.
Từ khóa: Phát triển; năng lực sáng tạo; học sinh; dạy học; môn Hóa học.
13.Phan Anh Tài, Nguyễn Ngọc Giang. Quy trình học sinh học một bài trên sách giáo khoa điện tử tương tác theo quan điểm dạy học khám phá
Tóm tắt: Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học hình học phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá sẽ phát huy được tính tích cực, tư duy độc lập, tư duy sáng tạo cũng như kĩ năng công nghệ thông tin của học sinh. Sử dụng sách điện tử đã và đang là xu hướng quan trọng trong việc đổi mới dạy học môn Toán nói riêng và các môn học nói chung. Bài viết trình bày về quy trình học sinh học một bài trên sách giáo khoa điện tử tương tác theo quan điểm dạy học khám phá.
Từ khóa: Quy trình; học sinh; sách giáo khoa điện tử; dạy học khám phá.
14.Lê Thị Hoàng Hà, Lê Thái Hưng, Cao Văn Giáp. Thiết kế bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 11 theo dạng thức câu hỏi của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA
Tóm tắt: Bài viết đưa ra cách vận dụng những dạng thức câu hỏi trong đề thi PISA và các bậc năng lực toán học mà đề thi PISA sử dụng để thiết kế một đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 11 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Đề kiểm tra, đánh giá sau khi thiết kế đã được đánh giá chất lượng và mức độ khả thi thông qua thực nghiệm trên hai nhóm học sinh thuộc hai trường trung học phổ thông ở ngoại thành Hà Nội và phân tích kết quả thực nghiệm, vận dụng các lí thuyết khảo thí cổ điển và hiện đại. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ý nghĩa thực tiễn của việc ra câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo dạng thức câu hỏi của đề thi PISA đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở phổ thông hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết nhóm tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này trong các trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Bài kiểm tra; đánh giá; kết quả học tập; dạng thức câu hỏi; PISA, môn Toán.
15.Lê Thị Thu Hiền. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua việc sử dụng bài tập gắn với thự tiễn trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua việc sử dụng bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Trong bài, tác giả trình bày khái niệm về năng lực và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông; các hình thức và quy trình sử dụng bài tập Vật lí gắn với thực tiễn trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh  thông qua một số ví dụ bài tập Vật lí cụ thể. 
Từ khóa: Năng lực; giải quyết vấn đề; bài tập; thực tiễn; dạy học.
16.Vũ Ngọc Hưng. Phát triển năng lực tái hiện hình tượng và liên tưởng tưởng tượng cho học sinh trung học phổ thông trong tiếp nhận truyện ngắn 
Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu về mối quan hệ hữu cơ giữa tái hiện và tưởng tượng trong vấn đề tiếp nhận truyện ngắn – một thể loại có cấu trúc năng động và nội hàm rất khó nắm bắt. Ngoài ra, tác giả đưa ra những cách thức tổ chức để phát triển năng lực tái hiện hình tượng và liên tưởng tưởng tượng cho học sinh trung học phổ thông trong tiếp nhận truyện ngắn.
Từ khóa: Phát triển năng lực; tái hiện hình tượng; liên tưởng tưởng tượng; học sinh; tiếp nhận truyện ngắn.
17.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Sự phối hợp giữa khoa Giáo dục Mầm non và trường mầm non thực hành trong công tác đào tạo giáo viên mầm non
Tóm tắt: Bài viết phân tích sự phối hợp giữa khoa Giáo dục Mầm non và Trường Mầm non thực hành trong công tác đào tạo giáo viên mầm non. Trong công tác đào tạo giáo viên mầm non, việc hình thành và rèn luyện kĩ năng nghề là mục tiêu quan trọng. Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa đào tạo và các trường thực hành trong tất cả các khâu: Lập kế hoạch thực hành thực tập;chuẩn bị cho sinh viên tri thức và những kĩ năng cần thiết trước khi xuống trường thực hành;tổ chức các đợt thực hành, thực tập; đánh giá rút kinh nghiệm chung về kết quả đợt thực hành, thực tập qua đó đảm bảo cho sinh viên khi ra trường sẽ làm tốt công việc chuyên môn của mình. 
Từ khoá: Trường mầm non thực hành; giáo viên mầm non; giáo dục mầm non.
NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC:
18.Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang. Tìm hiểu phong cách học tập của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả xếp loại phong cách học tập của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và thông qua việc phân tích kết quả điều tra khảo sát này, bài viết đưa ra định hướng về việc tổ chức dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Kết quả khảo sát trên 216 sinh viên (36 nữ và 180 nam) thuộc các chuyên ngành khác nhau cho thấy phong cách thực hiện là phong cách phù hợp nhất, tiếp đến là phong cách phát hiện. Phong cách đối kháng là phong cách ít được lựa chọn nhất, phong cách tái hiện tỏ ra không phù hợp với toàn bộ đối tượng khảo sát. Đặc điểm của từng phong cách học tập sẽ được phân tích, trên cơ sở đó bài viết sẽ đưa ra các đề xuất các môi trường học tập phù hợp với từng nhóm người học. 
Từ khóa: Phong cách học tập; sinh viên; mô hình định hướng học tập; môi trường học tập. 
19.Trương Thị Hoa. Thực trạng kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên
Tóm tắt: Làm việc nhóm là một trong những phương pháp hoặc chiến lược đặc trưng của dạy học hợp tác, đồng thời cũng là phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm nổi bật trong dạy học giải quyết vấn đề, phát triển giá trị và kĩ năng sống, bồi dưỡng tình cảm và các phẩm chất nhân cách, thực hiện cách tiếp cận tình huống và cá nhân hóa. Trong quá trình dạy và học, giảng viên thường tổ chức cho sinh viên làm việc nhóm để thực hiện những nhiệm vụ mà giảng viên đặt ra. Kết quả điều tra trên 186 sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng cho thấy: Kĩ năng  định hướng, kĩ  năng tiến hành làm việc nhóm, kĩ năng báo cáo kết quả, kĩ năng tổng kết và đánh giá kết quả làm việc nhóm của sinh viên đạt ở mức độ trung bình và thấp. 
Từ khóa: Kĩ năng; làm việc nhóm; sinh viên.
20.Lê Hùng Cường. Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lực
Tóm tắt: Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực là một nội dung rất quan trọng bởi con người là nguồn nhân lực, là vốn quý giá nhất có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong các nhà trường nói chung và trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội nói riêng. Các trường học, các cơ sở giáo dục trong quân đội cũng đang khắc phục những bất cập, xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và củng cố quốc phòng - an ninh. Tác giả bài viết đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên theo tiếp cận năng lực đang được thực hiện bước đầu một cách có hiệu quả trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội.
Từ khóa: Phát triển; đội ngũ giáo viên; trung cấp chuyên nghiệp quân đội; tiếp cận năng lực.
21.Lê Hồng Quân. Bàn cách đánh giá hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ
Tóm tắt: Với mong muốn xác định được hiệu quả của một nghiên cứu khoa học, tác giả đề xuất cách tính hiệu quả của các công trình nghiên cứu dựa trên các tham số liên quan đến chủ nhiệm, đội ngũ nghiên cứu viên, tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị nghiên cứu… Từ đó, xây dựng được cách đo và tính được hiệu quả của công trình nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: Đánh giá; hiệu quả; nghiên cứu khoa học và công nghệ.
22.Nguyễn Sỹ Nam. Quản lí hoạt động truyền thông đáp ứng yêu cầu đổi mới ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội
Tóm tắt: Quản lí hoạt động truyền thông giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo các nhà trường trung học cơ sở. Bài viết đưa ra vấn đề  nếu quản lí tốt công tác này thì sẽ dẫn tới những hiệu ứng tích cực trong ngành Giáo dục và toàn xã hội, mang lại hiệu quả thực tế; từ đó góp phần giải quyết những vấn đề nan giải của công tác quản lí hoạt động truyền thông giáo dục trong các trường trung học cơ sở nói chung và các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội hiện nay. 
Từ khóa: Quản lí; hoạt động truyền thông; trung học cơ sở; quận Hà Đông - Hà Nội..
23.Lê Minh Nguyệt, Cao Thị Ninh. Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh của Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông Trí Đức - Hà Nội
Tóm tắt: Trong nhà trường trung học phổ thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, học sinh; là thành phần quan trọng trong các lực lượng giáo dục đạo đức học sinh; có vai trò nòng cốt trong phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh. Bài viết trình bày về một số nội dung phối hợp các lực lượng xã hội đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Trí Đức thực hiện khá tốt. Các hình thức được sử dụng thường xuyên trong việc phối hợp là thông qua Ban Giám hiệu nhà trường và trực tiếp giữa Đoàn trường Trí Đức với các đối tác. 
Từ khóa: Phối hợp; các lực lượng xã hội; giáo dục đạo đức; học sinh, Đoàn Thanh niên; trung học phổ thông.
24.Đỗ Thị Mỹ Trang, Đỗ Mạnh Cường. Mối tương quan giữa kĩ năng tự học và kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tự học đóng vai trò quyết định cho sự thành công trong học tập của sinh viên và cũng là yếu tố nền tảng cho việc học suốt đời. Nhưng hiện nay, thông qua quan sát kết quả học tập trên lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP.Hồ Chí Minh cho thấy một số biểu hiện chưa tốt như: Không tích cực trong học tập, không hoàn thành bài tập, không chuẩn bị bài trước khi lên lớp, không nộp bài đúng hạn, gặp khó khăn trong thi cử, v.v.. Thông qua bảng khảo sát được điều chỉnh dựa theo bảng hỏi đánh giá về kĩ năng tự học của Trường Đại học Central Florida’s, tác giả trình bày về khả năng tự học của sinh viên và đưa mối tương quan giữa kĩ năng tự học và kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh. Từ kết quả này, giả thuyết được đặt ra rằng giảng viên nên thay đổi phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá để khuyến khích sinh viên học bề sâu. 
Từ khóa: Mối tương quan, kĩ năng tự học, kết quả học tập, sinh viên, sư phạm kĩ thuật. 
25.Nguyễn Ngọc Phương. Thực trạng quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kĩ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kĩ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.Trong bài, tác giả phân tích thực trạng liên kết đào tạo và thực trạng quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kĩ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Theo tác giả, việc đánh giá thực trạng này có ý nghĩa hết sức cần thiết vì nó giúp các nhà quản lí tìm ra nguyên nhân của những thành công, hạn chế và sai sót, từ đó có cơ sở thực tiễn để xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kĩ thuật và doanh nghiệp. Thực trạng quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kĩ thuật và doanh nghiệp hiện nay cho thấy cần phải đồng thời giải quyết bài toán vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, vừa đảm bảo lợi ích cho cả nhà trường và doanh nghiệp. 
Từ khóa: Quản lí;liên kết đào tạo; trường cao đẳng kĩ thuật; doanh nghiệp;TP.Hồ Chí Minh. 
NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC DÂN TỘC:
26.Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Một số nhân tố tác động đến giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong bối cảnh hiện nay
Tóm tắt: Giáo dục văn hóa truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục văn hóa truyền thống trong trường phổ thông dân tộc nội trú đang bị ảnh hưởng bởi một số nhân tố tác động làm biến đổi văn hóa của học sinh dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa truyền thống trong trường phổ thông dân tộc nội trú.
Từ khóa: Nhân tố; giáo dục; văn hóa truyền thống; học sinh; trường phổ thông dân tộc nội trú.
NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI:
27.Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Hồng Liên. Môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
Tóm tắt: Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 xác định Tìm hiểu xã hội là môn học tích hợp, được giảng dạy cho HS lớp 4 và 5 ở cấp Tiểu học. Đây là một môn học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội với mục tiêu góp phần vào sự phát triển toàn diện của học sinh, giáo dục tinh thần nhân văn, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và chuẩn bị cho học sinh tham gia vào cuộc sống xã hội. Tác giả tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, bước đầu đề xuất định hướng xây dựng môn Tìm hiểu Xã hội.
Từ khóa: Môn Tìm hiểu xã hội; Tiểu học; kinh nghiệm quốc tế; Việt Nam.
28.Trần Văn Hùng. Các cách tiếp cận trong xây dựng văn hóa chất lượng của giáo dục đại học thế giới
Tóm tắt: Văn hóa chất lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục đại học. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học được các nhà nghiên cứu và các tổ chức liên quan đến giáo dục trên thế giới tập trung nghiên cứu. Bài viết đề cập đến nội dung văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới thông qua các hướng tiếp cận nghiên cứu khác nhau. 
Từ khóa: Tiếp cận; văn hóa chất lượng; giáo dục đại học.