Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh

28/03/2018 09:30 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đề tài: “Ph¸t triÓn v¨n hãa nhµ tr­êng cao ®¼ng s­­ ph¹m vïng ®ång b»ng s«ng Hång trong bèi c¶nh ®æi míi gi¸o dôc

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 09/4/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.