Thông báo về việc hỗ trợ đăng kí bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

14/08/2018 09:33 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo về việc hỗ trợ đăng kí bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ