Thông báo Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

26/04/2019 10:33 GMT+7
Viện KHGD Việt Nam xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. (tài liệu đính kèm). Thời hạn nộp thuyết minh: Ngày 04 tháng 5 năm 2019 Địa chỉ nộp: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội. Xin cảm ơn!

Theo Quyết định số 1091/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2019 về việc Phê duyệt đề tài/nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2019

Theo công văn số 1705/BGDĐT-KHCNMT ngày 20 tháng 4 năm 2019 về việc Hướng dẫn tuyển chọn đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện năm 2019. (tài liệu đính kèm)

Viện KHGD Việt Nam xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. (tài liệu đính kèm)

Thời hạn nộp thuyết minh: Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Địa chỉ nộp: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội.

Xin cảm ơn!